Fundacja dla Zwierząt | www.argos.org.pl

Skargi na uchwały rad gminnych Legionowa i Karczewa
o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt w 2005 r.

W styczniu 2005 roku wszczęliśmy postępowanie administracyjne przeciw uchwałom dwóch mazowieckich gmin, Karczewa i Legionowa, których zwierzęta ginęły w schronisku w Chrcynnie, zarzucając uchwałom brak określenia losu zwierząt po wyłapaniu i umieszczeniu w schronisku.

Wezwanie do usunięcia naruszania prawa: Karczew, Legionowo

Odpowiedzi z gmin: Karczew, Legionowo

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracynego: Karczew, Legionowo

Dnia 28 i 30 września 2005 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszwie oddalił skargi z powodu braku legitymacji Fundacji, która nie wykazała, że uchwały te naruszają jej interes prawny lub uprawnienia (w szczególności majątkowe).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracynego:
Karczew: wyrok WSA
Legionowo: wyrok WSA

Sąd podkreślił brak możliwości zaskarżenia przez organizację społeczną uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, która nie dotyczy bezpośrednio interesu prawnego lub obowiązków organizacji, lecz dotyczy jedynie problematyki pozostającej w zakresie statutowych działań organizacji. Przesłanką skargi nie może być także naruszenie interesu ogólnego bądź porządku prawnego, a wyłącznie naruszenie indywidualnego interesu prawnego skarżącego.

Mówiąc obrazowo, uchwały rad gminnych mogły by skutecznie zaskarżyć same wyłapane psy (zgodnie z modną ostatnio koncepcją "praw zwierząt") ale skoro z tej drogi nie korzystają, to nie może tego robić w ich imieniu nikt inny.

W grudniu 2005 r. złożyliśmy skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Skarga kasacyjna:
Karczew: skarga kasycyjna
Legionowo: skarga kasacyjna

Nasza skarga kasacyjna wywodzi interes prawny skarżącego z art. 3 ustawy o ochronie zwierząt, nakazującego organom admnistracji państwowej współdziałanie z organizacjami społecznymi, a w szczególności konsultowanie z organizacjami społecznymi uchwał o wpyłapywaniu (art.11). Zaś naruszenie tego interesu polegało na nieprzestrzeganiu przez organ gminy prawa powszechnego, a konkretnie na podjęciu uchwał o wyłapywnaniu bez określania dalszego losu zwierząt.

W maju 2006 r. Naczelny Sąd Admnistracyjny wydał wyrok oddalający skargę kasacyjną i podzielił stanowisko Sądu Wojewódzkiego, że Fundacja nie może skarżyć uchwały rady gminy niezgodnej z ustawą o ochronie zwierząt, skoro sama Fundacja nie doznaje z powodu tej uchwały żadnego uszczerbku.

Wyrok:
Karczew: wyrok NSA