Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

Dokumenty nadzoru nad schroniskiem w Wojtyszkach

2006: Informacja z PIW Sieradz. Wojtyszki jako "filia" nie prowadząca dokumentacji.

2006:Informacja z PIW Łódź. Raportów z zakładu w Łodzi nie sporzdza się.

2007: Informacja z PIW Łódź. Brak danych o przepływie zwierząt.

2007: Pismo BOZ do Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o ustalenie losów zwierząt przyjmowanych do Łodzi i Wojtyszek.

2007: Wojewódzki Lekarz Weterynarii zapewnia, że oba zakłady są pod nadzorem a zwierzęta są ewidencjonowane. Ponadto "w ostatnich tygodniach podjęte zostały działania administracyjne zmierzające do zatwierdzenia Hotelu jako schroniska dla zwierząt".

2008: Pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w odpowiedzi na wniosek o kontrolę schronisk.

"Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego z siedzibą główną w Łodzi oraz filia w miejscowości Wojtyszki. Siedziba glówna "Hotelu" w Łodzi znajduje się pod nadzorem PLW w Łodzi jako miejsce gromadzenia zwierząt. Natomiast filia "Hotelu" w Wojtyszkach podlega doraźnemu nadzorowi PLW w Sieradzu. Podlegają kontrolom doraźnym w zakresie kompetencyjnym organów IW. Z powodu skarg i wątpliwości dotyczących podstaw prawnych jego działania, kierowanych zarówno do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego jak i do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi, "Hotel" podlegał licznym kontrolom w latach 2006-2007 roku. Z nadzoru tego wynika, iż zwierzęta przyjmowane do obu obiektów Hotelu podlegają ewidencjonowaniu i przetrzymywane są w warunkach niezagrażających ich zdrowiu. (...) Należy również zaznaczyć, iż pod koniec ubiegłego roku, podjęte zostały działania administracyjne zmierzajace do zatwierdzenia Hotelu jako schroniska dla zwierząt."

Działania te nie mogły dać żadnego rezultatu, bo w myśl prawa weterynaryjnego, schroniska nie wymagają "zatwierdzenia" lecz jedynie przyjęcia zgłoszenia do nadzoru. A zgłosć musiał by Longin Siemiński, nie Inspekcja.

2008: PIW Łódź nie zna statystyk, powołuje się na "prywatność" hotelu.

"Hotel da zwierząt Pani Marioli Siemińskiej jest działalnością prywatną, a oddział we wsi Wojtyszki jest we właściwości Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu do którego należy zwrócić się o pozostałe dane"

2008: PIW Sieradz nie zna statystyk zakładu, który miał być zarejestrowany, ale nie jest.

"Hotel ... nie jest wpisany do rejestru PLW w Sieradzu ani jako miejsce gromadzenia zwierząt ani jako schronisko dla zwierząt"

2009: PIW Sieradz po raz pierwszy ujawnia bilans zwierząt w Wojtyszkach za 2008 rok. Dane nie bilansują się. W pozycji "liczba zwierząt adoptowanych w 2008 r." wpisano: "brak danych".

12.02.2010: Longin Siemiński składa do PLW w Sieradzu zgłoszenie zamiaru prowdzenia schroniska w Wojtyszkach.

05.03.2010: PIW Sieradz dokonuje kontroli schroniska w Wojtyszkach, sprządza protokół oraz raport z wizytacji, w którym stwierdza "brak rejestru zwierząt przyjętych". Brak pomieszczeń dla zwierząt nie jest kwestionowany.

06.04.2010: PIW kontroluje wykonanie zaleceń z 05.03.2010. Stwierdza prowadzenie rejestru w układzie wg. gmin, zamiast układu chronologicznego.

10.08.2010 PIW Sieradz przekazuje raport z Wojtyszek za 2009 rok (opisany błędnie jako dotyczący 2008 r.) Stwierdza się spełnienie wymogów weterynaryjnych dla schronisk, ale: "dokładne dane liczbowe uwzględniające aktualną liczbę zwierząt przebywających w schronisku oraz liczbę zwierząt przyjętych w danym roku, znajdują się w biurze "Hotelu" w Łodzi."

07.09.2010: Zakład w Wojtyszkach zostaje wpisany do do rejestru i objęty formalnym nadzorem.

07.09.2010: Longin Siemiński uzyskuje zezwolenie od wójta Brąszewic na "prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami".

16.08.2010: PIW w Łodzi donosi, że "Hotel w Łodzi jest działalnością prywatną a Powiatowy Inspektorat w Łodzi nie dysponuje danymi o które pan prosi".

25.09.2010: PIW Sieradz stwierdza wykonanie zaleceń co do formy prowadzenia rejestru zwierząt w Wojtyszkach.

22.03.2011: PIW Sieradz stwierdza w wyniku kontroli, że prawidłowa dokumentacja w Wojtyszkach prowadzona jest "od momentu rozpoczęcia działalności nadzorowanej", tj. od dnia 07 września 2010 r. Nie dotyczy więc niemal pięciu tysięcy zwierząt, które przeszły przez zakład do tego dnia, pomimo że zakład był cały czas kontrolowany. Nadmienia się także, że "kontrola bezpośrednio w boksach ze zwierzętami musi odbywać się w obecności stałego personelu, ponieważ tylko w takich warunkach istnieje możliwość odczytania czipu, od niektórych nieufnych psów".

03.06.2011 Pismo Urzędu Miasta w Łodzi. Łódzcy urzędnicy poszukują odpowiedzialnych za wieloletnie tolerowanie niezgodnej z prawem działalności Hotelu w Łodzi.

Raport PIW Sieradz z maja 2011 r. stwierdza, że zanim zarejestrowano schronisko w Wojtyszkach:

"(...) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu co najmniej raz do roku dokonywał kontroli przedmiotowej działalności (...) Z każdej kontroli sporządzany był protokół zawierający wnioski z kontroli, uwagi oraz ewentualne zastrzeżenia i zalecenia. W ramach prowadzonego nadzoru pracownicy PIW Sieradz sprawdzali ilość zwierząt przebywających w filii Hotelu w Wojtyszkach, ilość sztuk oddanych w danym okresie do adopcji oraz ilość zwierząt padłych. Prowadzone rejestry umożliwiały identyfikację poszczególnych zwierząt z określeniem miejsca ich pochodzenia, ilości zwierząt i ich ewentualnych dalszych losów. Wymagane dane były przekazywane bez problemów na żądanie Inspekcji.

Psy trafiają do schroniska w Wojtyszkach po dwutygodniowym okesie kwarantanny, która odbywa się w miejscu czasowego przetrzymywania w Łodzi, przy ul. Kosodrzewiny 56. W Łodzi, po odbyciu kwarantanny, zwierzęta zostają zaszczepione przeciwko wściekliźnie, zaczipowane oraz poddane zabiegom sterylizacji i kastracji".

04.11.2011 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu podpiera się "Opinią o schronisku w Wojtyszkach" sporządzoną przez prof. dr Jerzego Monkiewicza z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.