Fundacja dla Zwierzat ARGOS | www.argos.org.pl

okładka Raportu

Raport o problemie bezdomnych zwierząt

Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla zwierząt ARGOS, Warszawa, maj 2016. (aktualizacja: grudzień 2016; dane statystyczne: 2018)

Raport wykazuje, że coraz większe pieniądze publiczne przeznaczane na rozwiązanie problemu bezdomnych zwierząt wydawane są od lat ze skutkiem odwrotnym do głoszonego. Problem nie znika lecz narasta, a patologia wyłapywania, schronisk i koszmarnego losu zwierząt pogłębia się. Odpowiada za to fatalny stan prawa, powodujący chaotyczne działanie organów administracji państwowej, prowadzące do ich bezradności i nieodpowiedzialności za problem. Przykłada się do tego służalczość organów ścigania oraz sądów, nastawionych na ochronę urzędników.

W 2014 roku gminy zajęły się 86 tysiącami bezdomnych psów, tj. o 15% więcej niż w 2006 roku. Ale wydały na to 362% pieniędzy wydanych w 2006 r.

Administracja rządowa nie tylko nie robi nic dla rozwiązania problemu bezdomnych zwierząt w skali kraju, ale konsekwentnie wyrzeka się także jakiejkolwiek urzędowej wiedzy o problemie. W naszym państwie nie ma żadnego organu władzy publicznej, odpowiedzialnego za humanitarną ochronę zwierząt - co jest bardzo wygodne dla licznych interesów. Ale jest coraz mniej wygodne dla obywateli. Zwłaszcza tych, coraz liczniejszych, którzy sami coś robią w tej sprawie, a od władzy żądają jedynie by stanowiła jasne prawo i nie wspierała przestępczości.

Raport prezentuje podstawowe dane statystyczne, opisuje mechanizmy patologii i na tej podstawie formułuje założenia do nowego, spójnego prawa ochrony zwierząt domowych.

 1. Diagnoza
  • Źródła problemu • Statystyka (2013-2018)
 2. Administracja rządowa
  • Określenie dobra chronionego • Ograniczenie tworzenia schronisk • Obejmowanie nadzorem • Wykonywanie nadzoru • Kończenie nadzoru
 3. Gminy i schroniska
  • Zadania gmin • Schroniska zewnętrzne • Własne schroniska gmin • Uchwały rad gminnych
 4. Postępowania sądowe
  • Przekazywanie zwierząt na własność • Umowy gmin z podmiotami nieuprawnionymi • Zezwolenia dla schronisk • Informacja publiczna
 5. Założenia nowej regulacji
  • Zadanie gminy • Zadanie administracji rządowej • Propozycja nowych przepisów
 6. Prawo karne
  • Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami • Orzecznictwo • Propozycja zmiany przepisów karnych.
Jak gminy walczą z problemem bezdomności wsród zwierząt?
Mówią Dawid Karaś, Tadeusz Wypych, Katarzyna Pokrzywa i Agnieszka Lechowicz.
Weekend Radia TOK FM
2016-05-14; 19:00 Katarzyna Pokrzywa, Dawid Karaś, Agnieszka Lechowicz, Tadeusz Wypych

Raport podsumowuje wyniki monitoringu problemu, opartego na informacjach z gmin i schronisk do 2014 r. włącznie, a także wyniki prowadzonych postępowań urzędowych. Szczegółowe dane publikowane są w internetowej bazie Monitor BOZ, która rejestruje działania gmin dotyczące wyłapanych bezdomnych zwierząt i zapewniania im opieki.


Raport i Monitor BOZ powstały zostały w ramach projektu "Bezdomne zwierzęta — monitoring gmin" realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Partnerzy Projektu: Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt, Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ — Wrocław, Stowarzyszenie OBRONA ZWIERZĄT — Jędrzejów.