Fundacja dla Zwierząt | www.argos.org.pl

Skargi na uchwały rad gminnych
o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt

Procedurę "wyłapywania" bezdomnych zwierząt przez gminy (obok "opieki" nad nimi) wprowadzono ustawą o ochronie zwierząt w 1997 roku. To właśnie ta procedura, stosowana w połączeniu z przepisami o odpadach gminnych, stanowi podstawę biznesu hyclowskiego, czyli zarabiania na pokątnej utylizacji niepotrzebnych zwierząt.

Procedura "wyłapywania" została upozorowana na służącą opiece i uszczegółowiona wieloma niejasnymi przepisami rozmywającymi odpowiedzialność za los wyłapanych zwierząt. O podjęciu wyłapywania gmina decyduje w formie prawa miejscowego (specjalne uchwały rad gminnych) a potem zawiera umowy z hyclem i dokonuje "uzgodnień" ze schroniskiem.

Rozmywanie odpowiedzialności za los zwierząt dokonuje się przez pomijanie w uchwałach rozstrzygnięć o tym, co ma się dziać ze zwierzętami po umieszczaniu ich gdziekolwiek. Mimo, że ustawa właśnie takiego rozstrzygnięcia wymaga od radnych stanowiących prawo miejscowe. Zaniechanie tych ustaleń sprzyja przestępstwom porzucenia przez gminę wyłapanych zwierząt.

I. Postępowanie w/s uchwał Legionowa i Karczewa (2006)

W styczniu 2005 roku wszczęliśmy postępowanie administracyjne przeciw uchwałom dwóch mazowieckich gmin, Karczewa i Legionowa, których zwierzęta ginęły w schronisku w Chrcynnie, zarzucając uchwałom brak określenia losu zwierząt po wyłapaniu i umieszczeniu w schronisku.

W maju 2006 postępowanie zakończyło się wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego oddalającego naszą skargę z powodu, że Fundacja nie jest uprawniona do skarżenia aktów prawa miejscowego jeśli "nie dotyczy on bezpośrednio jej interesu prawnego lub uprawnienia", a jedynie leży w sferze jej zainteresowań. Wynikało by z tego, że akt prawa miejscowego naruszający prawo o ochronie zwierząt mogły by skarżyć tylko same zwierzęta. [12.05.2006, II OSK 1457/05].

Dokumenty postępowania

 

II. Postępowanie w/s uchwały gminy Góra (2007)

W czerwcu 2007 roku zakończyło się postępowanie w analogicznej sprawie, dotyczącej uchwały dolnośląskiej gminy Góra. Tym razem Naczelny Sąd Admnistracjyny uznał, że Fundacja ma prawo skarżyć akty prawa miejscowego.

Sąd stanął na stanowisku, że "interes prawny Fundacji należy interpretować w kontekście jej celów statutowych". Tym bardziej, gdy chodzi o zwierzęta, które same nie mogą bronić prawa o ich ochronie. Sąd zauważył także, że skoro przepisy szczegółowe przewidują, że organizacje społeczne mają opiniować uchwały rad gminnnych w tym zakresie, to tym bardziej mogą skarżyć takie uchwały [12.06.2007, II OSK 339/07].

Wyrok

 

III. Postępowanie w/s uchwały rady gminy Skarżysko-Kamienna (2003)

Inny znany wyrok NSA pochodzi z 2003 roku i dotyczył skargi Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na uchwałę Rady Miasta Skarżysko-Kamienna, która przewidywała uśmiercanie wyłapanych zwierząt. Sąd nie miał wątpliwości, że uchwała została zaskarżona prawidłowo a skarga jest zasadna [27.05.2003, II SA/Kr 1273/02].

 

Zauważyć można, że orzecznictwo w tym zakresie dopiero się kształtuje, zmieniając się w pożądanym przez nas kierunku. Dzieje się to także równolegle i na tle kwestii zaliczenia fundacji do "organizacji społecznych", która była kontrowersyjna. Przełomowe znaczenie miała tu uchwała NSA z 12.12.2005, która stwierdza, że fundacja jako organizacja społeczna może być uczestnikiem postępowania w sprawie dotyczącej interesu prawnego innej osoby [II OPS 4/05]. W przypadku uchwał rad gminnych o wyłapywaniu chodzi także o to, że nie jest to dobro osoby lecz ogólne dobro chronione prawem (ochrony zwierząt). Nie powinno to być jednak przeszkodą, skoro z drugiej strony, zarówno tradycja i różne przepisy szczegółowe zawsze powierzały troskę o to dobro organizacjom społecznym.