logo FdZ Argos likwidacja schroniska M. Krzętowskiej w Starachowicach w maju 2005 r

Projekt zmiany prawa dot. zwierząt domowych, opracowany przez FdZ "Argos", sierpień 2018.

Interpelacje poselskie i odpowiedzi (2008)

Główny Lekarz Wet. o kotach miejskich (2008)

List otwarty MSWiA w.s. rozporządzenia o wyłapywaniu (1998)

Petycja po śmierci Ozzy'ego (jesień 2006)

Publicystyka prasowa min. Tomaszewskiego, autora rozporządzenia o wyłapywaniu (1998)

Podstawy prawne
działań gminy wobec
bezdomnych zwierząt

Przepisy dotyczące
schronisk dla zwierząt
(historia zmian)


Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt ARGOS zajmuje się problemem bezdomnych zwierząt w jego wymiarze publicznym. Monitoruje dzialalność schronisk dla bezdomnych zwierzat, hycli i politykę gmin i urzędów. Zbiera i publikuje informacje źródłowe. W wybranych sprawach uczestniczy w postepowaniach sądowych i administracyjnych.

Monitoring gminnego
zadania opieki nad
bezdomnymi
zwierzętami

prawo miejscowe:
uchwały rad gmin
o wyłapywaniu i rostrzyganiu o dalszym postępowaniu:

mapka Polski

Przepisy prawa dot. bezdomnych zwierząt

schroniska,  ochrona przed 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [tekst ujednolicony: 2005/326/2008]
schroniska, opieka nad 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt w brzmieniu do dn. 31.12.2011.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt [tekst ujednolicony: 1997/111/724]

 nadzór 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej [2004/33/287]

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt [2008/213/1342].

 inne 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczngo i wolontariacie [2003/96/873].
  • Komentarz H. Izdebskiego do ustawy o działalności pożytku publicznego

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej [2001/112/1198].

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [2001/142/1591]

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych [2003/15/148].

 historyczne 
Prawo o ochronie zwierząt z 1928 r. (rozporządzenie Prezydenta z mocą ustawy). Obowiązywało do 1997 r.

Wytyczne w sprawie uregulowania zagadnienia bezpańskich psów i kotów na terenie miast – pismo okólne Ministra Gospodarki Komunalnej z 1961 r.

Rozporządzenie (...) z 14 sierpnia 1974 r. w sprawie polepszenia stanu sanitarnego i czystości oraz zapobiegania zakaźnym chorobom psów na terenie miast [ tj. opłaty sanitarno-weterynaryjnej ]. Obowiązywało do 1993 r. [1974/31/186]

Fundacja dla Zwierząt ARGOS, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A,
boz@boz.org.pl; tel./fax: 0-22 615 52 82

zachodnio-pomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie lubuskie podlaskie kujawsko-pomorskie lubelskie wielkopolskie mazowieckie podkarpackie łódzkie dolnośląskie śląskie małopolskie opolskie swietokrzyskie