Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

Schronisko "Bajer"
Sławomira Twardziaka
w Małoszycach

  postępowanie karne

Dnia 02.04.2010 wysłaliśmy zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Słupsku o procederze wyłapywania i likwidowania bezdomnych psów za pieniądze gmin przeznaczone na zapewnienie im opieki.

Zawiadomienie obejmuje okres 3 lat, od roku 2006 do roku 2008, dotyczy działania funkcjonariuszy publicznych 20 gmin, głównie województwa pomorskiego, którzy opłacali wyłapywanie bezdomnych zwierząt i rzekome zapewnianie im opieki przez firmę "BAJER - Ośrodek Tresury Psów, Hotel i Schronisko dla Psów" w Małoszycach k/Lęborka.

Z ponad 1.300 psów skierowanych tam przez gminy w latach 2006-2008, w schronisku zarejestrowana została tylko połowa. Z raportów Powiatowego Lekarza Weterynarii wynika, że z 659 zarejestrowanych psów większość, tj. 541 pów została wydana, uśpiono 34 psy, padło 18, uciekło 19. Co się stało z drugą połową psów (i pieniędzmi na opiekę nad nimi) — nie wiadomo.

rok ilość
gmin
psów
wyłapanych
z gmin
psów
przyjętych
do schroniska
koszty gmin
2006 13 424 160 147.596
2007 10 361 279 133.990
2008 18 533 220 331.063
Łącznie201.318659612.649

  Zestawienie informacji uzyskanych z gmin

  Raporty Inspekcji Weterynaryjnej dokumentujące przepływ zwierząt przez schronisko:
2003 2004 2005 2006 2007 2008

  Zestawienie danych z gmin i z nadzoru nad schroniskiem

Osoby posiadające informacje ważne dla sprawy przedstawionej w zawiadomieniu prosimy o kontakt z Biurem Ochrony Zwierząt. Tel. 022-615 52 82, e-mail: boz@boz.org.pl.


Sławomir Twardziak Schronisko w Małoszycach Tatiany i Sławomira Twardziaków powstało w 2002 roku w zabudowaniach dawnej szkoły rolniczej, dzierżawionych od Powiatu Lęborskiego na cele schroniska. Jednak przyjmowało zwierzęta z 20 gmin, w tym psy z powiatu lęborskiego stanowiły tylko 30%. Pojemność schroniska oceniana była przez Inspekcję Weterynaryjną najpierw na 200 psów a potem na 60.

Firma podpisywała umowy z gminami najczęściej w formie rocznego ryczałtu (abonament) za wyłapywanie i przyjmowanie zwierząt do schroniska ("zapewnienie dalszej opieki"). Gminy płaciły raty ryczałtu bez zastrzeżeń, gdyż firma sprawnie reagowała na zgłoszenia i usuwała psy. Gdy zdarzył się brak reakcji – umowa była wypowiadana. W niektórych przypadkach zwierzęta wyłapywał inny podmiot, płatny od sztuki. W kilku przypadkach schronisko także wystawiało rachunki od sztuki, najpierw w nader przystępnej cenie 200 zł, potem znacznie drożej: 500-700 zł/sztuka. Mogło to mieć związek z zamknięciem konkurencyjnego schroniska Anny Kątnej w Dąbrówce (Europejskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt), która brała od gmin jeszcze mniej, nawet kilkadziesiąt złotych od sztuki.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku, nadzorujący schronisko, miał o nim jak najlepsze zdanie i zachwalał jego usługi na sesji Rady Powiatu:

(...) Dokumentacja w schronisku jest bardzo precyzyjnie prowadzona (...) wszystkie dane dotyczące przyjęcia psa, oddania go do adopcji, szczepień i leczenia, dezynfekcji, zagospodarowania odpadów trzeciej kategorii, a zaszczepialność psów wynosi 100%, (...) schronisko ma stałą umowę z lekarzem weterynarii, który na tej podstawie jest obowiązany stawiać się na każde wezwanie. (...) Schronisko dla zwierząt w Małoszycach ma bardzo dobrze wyposażone ambulatorium (...) stół operacyjny, lampę, sprzęt specjalistyczny, narzędzia, a wyposażenia gabinetu dla małych zwierząt pozazdrościłby nie jeden weterynarz.
Eutanazji poddawane są tylko zwierzęta chore, stare, powypadkowe i nie rokujące żadnych nadziei. Dodał, iż dotyczy ona tylko niewielkiego % psów.
(...) Dzięki funkcjonowaniu na terenie powiatu lęborskiego schroniska dla zwierząt rozwiązana jest kwestia psów bezpańskich.
(...) Osobiście zaangażował się w sprawy schroniska poświęcając mu bardzo dużo czasu i uwagi Kończąc zaprosił przedstawicieli Rady do schroniska i zapewnił, że spełnia ono niezbędne wymogi.

(z protokołu nr XLII/06 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego, 02.06.2006)

W raporcie z wizytacji w dniu 29.04.2009, inspektor Izabela Filipionek z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii stwierdziła, że w 2008 roku schronisko w Małoszycach miało umowy z 10 gminami i przyjęło 220 psów, podczas gdy faktycznie miało 18 umów i przyjęło 533 psy. Raportowanie przez Powiatowy Inspektorat tylko połowy psów przyjętych do schroniska w latach 2006-2008 miało znamiona przestępstwa poświadczania nieprawdy przez urzędników nadzoru.

Niezależnie od nadzoru ze strony inspekcji rządowej, także Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska nie dopełnił obowiązków nadzoru nad działalnością schroniska, do czego był zobowiązany z tytułu udzielonego zezwolenia na taką działalność na swoim terenie. Wydawane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska zezwolenia na prowadzenie schroniska wyraźnie ograniczały obszar działalności objętej zezwoleniem do terenu gminy Nowa Wieś Lęborska. Faktycznie zaś, psy z tej gminy stanowiły w latach 2006-2008 tylko 11% wszystkich przyjmowanych do schroniska z 20 gmin, a połowa z nich nie została nawet ujęta w ewidencji i ich los jest nieznany. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska tolerował takie naruszanie warunków wydanych przez siebie zezwoleń.

  aktualne zezwolenie na prowadznie schroniska w Małoszycach.

Wstępne podsumowanie psów z gmin, z którego wynika, że równo połowa wyłapywanych psów nie miało szansy skorzystać z gminnego "zapewniania opieki", mogą ulec zmianie po ujawnieniu ile psów trafiło do Małoszyc z Wejherowa w 2008 roku. W poprzednich latach miasto to wysyłało setki zwierząt rocznie do Dąbrówki, ale odmówiło nam udostępniena danych za 2007 i 2008 rok. Urzędnicy Wejherowa zasłonili się tym, że takich danych nie mają, bo "nie są one istotne dla interesu publicznego".

Funkcjonariusze publiczni 20 miast i gmin, wymienionych niżej, przekraczali uprawnienia i niedopełniali obowiązków w ten sposób, że zlecali i opłacali wyłapywanie bezdomnych zwierząt bez dostatecznej podstawy prawnej w uchwale rady gminy. W połowie przypadków gminy w ogóle nie podjęły uchwał na ten temat, a w dziewięciu przypadkach podjętych uchwał, wszystkie one były wadliwe, głównie w tym, że nie rozstrzygały o dalszym postępowaniu z wyłapanymi zwierzętami. Osiem z nich nie wskazywało nawet schroniska, gdzie ta opieka była by sprawowana.

Niezależnie od braku podstawy prawnej dla zawieranych umów i wadliwych uchwał rad gmin, funkcjonariusze wymienionych niżej 20 gmin działali na szkodę interesu publicznego w ten sposób, że rezygnowali z ewidencjonowania wyłapanych zwierząt i troszczenia się o ich dalszy los. Formy i sposoby zapewniania bezdomnym zwierzętom opieki mogą być dowolnie dobierane przez gminy w ramach obowiązujących przepisów, lecz brak wiedzy opiekuna o losach przedmiotów jego opieki dyskwalifikuje takie postępowanie jako opiekę w ogóle i ma znamiona przestępstwa porzucenia zwierzęcia (art. 37, ust. 1 w zw. z art. 6, ust. 2, pkt 11 ustawy o ochronie zwierząt).

Ograniczanie się do zlecania wyłapywania zwierząt, bez zapewniania im opieki, jest sprzeczne z ustawowym zadaniem gminy sformułowanym w art. 11 ustawy o ochronie zwierząt. Wykładnia przepisów rozporządzenia o wyłapywaniu jednoznacznie stwierdza, że:

"Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma umożliwić gminie realizowanie zadania polegającego na opiece nad tymi zwierzętami. Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami będzie możliwe m.in. wtedy, gdy zwierzęta te zostaną wyłapane i umieszczone w schronisku"
(pismo Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z 30.11.2008 r.)


 1. Miasto Bytów (pow. bytowski)
  Funkcjonariusze Miasta Bytów zawarli umowę z firmą "Bajer" na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy, opierając się na uchwale Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 20.10.2004, która była wadliwa, bo nie wskazywała schroniska ani dalszego losu zwierząt. Dotyczyło to 6 psów w 2006 roku. W kolejnych latach umowy były zawierane z firmą "Azyl" w Kościerzynie, gdzie los zwierząt także nie jest znany.
  informacja z gminy za 2006 r.
  uchwała
 2. Gmina Cewice (pow. lęborski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Bytów zawarli umowę z firmą "Bajer" na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 20 psów w 2006 r., 15 psów w 2007 r. oraz 32 psów w 2008 r.
  informacja z gminy za 2006 r.
  informacja z gminy za 2007 r.
  informacja z gminy za 2008 r.
 3. Gmina Kartuzy (pow. kartuski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Kartuzy zawarli umowę z firmą "Bajer" na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 72 psów w 2006 r. W roku 2007 bezdomne zwierzęta przekazywane były równie bezpodstawnie do schroniska w Dąbrówce, gdzie ich los jest nieznany. W 2008 roku funkcjonariusze Miasta Kartuzy zawarli umowę z firmą "Bajer" na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta, opierając się na uchwale Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27.02.2008, która była wadliwa, bo nie wskazywała schroniska. Uchwała stanowi jednak, że "zwierzęta nie odebrane ze schroniska pozostają w posiadaniu Gminy do czasu przekazania włascicielowi lub innej osobie na podstawie umowy adopcyjnej". Dotyczyło to 51 psów w 2008 r.
  informacja z gminy za 2006 r.
  informacja z gminy za 2008 r.
  uchwała
 4. Miasto Lębork (pow. lęborski)
  Funkcjonariusze Miasta Lębork zawarli umowę z firmą "Bajer" na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta, opierając się na uchwale Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 14.12.1998, która była wadliwa, bo nie wskazywała schroniska ani dalszego losu zwierząt. Dotyczyło to 62 psów w 2006 r., 59 psów w 2007 r. i 44 psów w 2008 r.
  informacja z gminy za 2006 r.
  informacja z gminy za 2007 r.
  informacja z gminy za 2008 r.
 5. Miasto Łeba (pow. lęborski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze Miasta Łeba zlecali firmie "Bajer" wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta. Dotyczyło to 5 psów w 2006 r., nieznanej liczby psów w 2007 r. i 3 psów w 2008 r.
  informacja z gminy za 2006 r.
  informacja z gminy za 2007 r.
  informacja z gminy za 2008 r.
 6. Gmina Łęczyce (pow. wejherowski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Bytów zawarli umowę z firmą "Bajer" na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 23 psów w 2008 r. Poprzednio bezdomne zwierzęta były umieszczane w schronisku firmy "Azyl" w Kościerzynie, gdzie ich los jest nieznany.
  informacja z gminy za 2008 r.
 7. Gmina miejska Miastko (pow. bytowski)
  Funkcjonariusze gminy Miastko zawarli umowę z firmą "Bajer" na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta, opierając się na uchwale Rady Miejskiej w Miatku z dnia 03.06.2005, która była wadliwa, bo nie wskazywała schroniska ani dalszego losu zwierząt. Dotyczyło to 13 psów w 2006 r., 17 psów w 2007 r. i 26 psów w 2008 r.
  informacja z gminy za 2006 r.
  informacja z gminy za 2007 r.
  informacja z gminy za 2008 r.
  uchwała
 8. Gmina Nowa Wieś Lęborska (pow. lęborski)
  Funkcjonariusze gminy Nowa Wieś Lęborska zawarli umowę z firmą "Bajer" na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy, opierając się na uchwale Rady Gminy w z dnia 26.03.1999, która była wadliwa, bo nie wskazywała schroniska ani dalszego losu zwierząt. Dotyczyło to 73 psów w 2006 r., 37 psów w 2007 r. i 31 psów w 2008 r.
  informacja z gminy za 2006 r.
  informacja z gminy za 2007 r.
  informacja z gminy za 2008 r.
 9. Gmina Parchowo (pow. bytowski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Parchowo zlecali firmie "Bajer" wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta. Dotyczyło to 3 psów w 2008 r.
  informacja z gminy za 2008 r.
 10. Gmina Polanów (pow. koszaliński, woj. zachodniopomorskie)
  Funkcjonariusze gminy Polanów zawarli umowę z firmą "Bajer" na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta, opierając się na uchwale Rady Gminy w z dnia 28.02.2006, która była wadliwa, bo nie wskazywała schroniska ani dalszego losu zwierząt. Dotyczyło to 4 psów w 2006 r., 12 psów w 2007 r. i 13 psów w 2008 r.
  informacja z gminy za 2006 r.
  informacja z gminy za 2007 r.
  informacja z gminy za 2008 r.
  uchwała
 11. Gmina Potęgowo (pow. słupski)
  Funkcjonariusze gminy Potęgowo zlecali firmi "Bajer" wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta, opierając się na uchwale Rady Gminy w z dnia 26.01.2007, która była wadliwa, bo nie wskazywała schroniska ani dalszego losu zwierząt. Dotyczyło to 11 psów w r. i 15 psów w 2008 r. W 2008 r. była zawarta umowa z firmą "Azyl", w rezultacie której 3 psy umieszczono w schronisku w Kościerzynie.
  informacja z gminy za 2007 r.
  informacja z gminy za 2008 r.
  uchwała
 12. Gmina Reda (pow. wejherowski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Reda zlecali firmie "Bajer" wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy. Dotyczyło to 50 psów w 2006 r., 43 psów w 2007 r. i 65 psów w 2008 r.
  informacja z gminy za 2006 r.
  informacja z gminy za 2007 r.
  informacja z gminy za 2008 r.
 13. Gmina Rumia (pow. wejherowski)
  Funkcjonariusze gminy Rumia zlecali firmi "Bajer" wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta, opierając się na uchwale Rady Gminy w z dnia 26.10.2006, która była wadliwa, bo nie określała dalszego losu zwierząt. Dotyczyło to 155 psów w 2007 r. i 122 psów w 2008 r.
  informacja z gminy za 2007 r.
  informacja z gminy za 2008 r.
  uchwała
 14. Gmina Sierakowice (pow. kartuski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Sierakowice zlecali firmie "Bajer" wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy. Dotyczyło to 36 psów w 2006 r. W latach 2007-2008 bezdomne psy w ilości 49 sztuk zostały przekazane do schroniska firmy "Azyl" w Kościerzynie, gdzie ich los również nie jest znany.
  informacja z gminy za 2006 r.
 15. Gmina Somonino (pow. kartuski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Somonimo zlecali firmie "Bajer" wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy. Dotyczyło to 9 psów w 2008 r. W 2007 roku 4 bezdomne psy zostały przekazane do schroniska firmy "Azyl" w Kościerzynie, gdzie ich los również nie jest znany.
  informacja z gminy za 2008 r.
 16. Gmina Sulęczyno (pow. kartuski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Sulęczyno zlecali firmie "Bajer" wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy. Dotyczyło to 11 psów w 2007 r., 9 psów w 2008 r. i 7 psów w 2008 r.
  informacja z gminy za 2006 r.
  informacja z gminy za 2007 r.
  informacja z gminy za 2008 r.
 17. Gmina Szemud (pow. wejherowski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Szemud zlecali firmie "Bajer" wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy. Dotyczyło to 15 psów w 2008 r.
  informacja z gminy za 2008 r.
 18. Miasto Wejherowo (pow. wejherowski)
  Bez podstawy w uchwale rady miasta funkcjonariusze Miasta Wejherowo umieszczali bezdomne psy w schronisku firmy "Bajer". Dotyczyło to nieznanej ilości zwierząt w 2008 r. W latach 2006-2007 bezdomne zwierzęta z Wejherowa umieszczane były w schronisku w Dąbrówce, a ich los nieznany.
 19. Gmina Wicko (pow. lęborski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Wicko zlecali firmie "Bajer" wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy. Dotyczyło to 3 psów w 2007 r., 3 psów w 2008 r. i 4 psów w 2008 r.
  informacja z gminy za 2006 r.
  informacja z gminy za 2007 r.
  informacja z gminy za 2008 r.
 20. Miasto Żukowo (pow. kartuski)
  Funkcjonariusze miasta Żukowo zlecali firmie "Bajer" wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy, opierając się na uchwale rady miejskiej w z dnia 22.12.2005, która była wadliwa, bo nie określała schroniska ani dalszego losu zwierząt. Dotyczyło to 69 psów w 2006 r., 70 psów w 2008 r.
  W 2007 r. bezdomne zwierzęta z Żukowa umieszczane były w schronisku w Dąbrówce, a ich los nieznany, co dotyczyło 99 psów.
  informacja z gminy za 2006 r.
  informacja z gminy za 2007 r.
  informacja z gminy za 2008 r.