Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

"Azyl" Mariusza Dewo
w Kościerzynie

Dnia 21.07.2009 B.O.Z. zawiadomiło prokuraturę o zorganizowanym procederze wyłapywania i doprowadzania do śmierci bezdomnych psów za pieniądze gmin przeznaczone na zapewnienie im opieki.

Zawiadomienie obejmuje okres 3 lat, od roku 2006 do roku 2008, dotyczy działania funkcjonariuszy publicznych 59 gmin, głównie województwa pomorskiego, którzy opłacali wyłapywanie bezdomnych zwierząt i rzekome zapewnianie im opieki przez firmę "Azyl" sp. z o.o. z Glincza k/Żukowa, prowadzącą schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej.

W efekcie zleceń dla firmy "Azyl" sp. z o.o., dokonano nielegalnej likwidacji ponad 1.200 psów, opłacając to publicznymi pieniędzmi w kwocie ponad 800 tys. zł.

Osoby posiadające informacje ważne dla sprawy przedstawionej w zawiadomieniu prosimy o kontakt z Biurem Ochrony Zwierząt. Tel. 022-615 52 82, e-mail: boz@boz.org.pl.

  Postępowanie karne

I. Działalność Mariusza Dewo

Po pożarze jaki w 2002 roku dotknął miejsce schronisko dla bezdomnych zwierząt w Gdańsku-Oruni w październiku 2002 r., miasto wybudowało nowe schronisko miejskie w Gdańsku-Kokoszkch. Przetarg na administratora schroniska, za pół miliona złotych rocznie, wygrała firma Mariusza Dewo "AZYL", sp. z o. o. z siedzibą w Glinczu k/Żukowa (pow. kartuski).

Już w pół roku od uruchomienia w maju 2005 roku, schronisko okazało się koszmarem: źle zbudowane, przepełnione, z pracownikami oskarżanymi o znęcanie się nad zwierzętami.

Skandaliczne warunki w schronisku - reportaż TV POLSAT z 20.12.2005

Schronisko dla zwierząt czy dla ludzi? - reportaż TV POLSAT z 13.02.2006

W marcu 2006 r. miasto oddaje schronisko do prowadzenia zakładowi budżetowemu Miejski Ogród Zoologiczny, które prowadzi je teraz za 1,5 mln złotych rocznie (2008).

hotel w Glinczu Firma AZYL Mariusza Dewo została ze skromnym hotelem dla zwierząt w Glinczu k/Żukowa i na tej podstawie szybko rozwinęła inny pomysł w tej branży - wyłapywanie bezdomnych zwierząt z licznych, głównie małych gmin woj. pomorskiego. Pomimo braku legalnego schroniska, obroty spółki szybko rosły, od ok. 169 psów z 14 gmin w 2006 roku do 469 psów z 35 gmin w 2007 r.

schronisko w Kościerzynie Schronisko w Kościerzynie powstaje w 2007 r. jako "fila" spółki "Azyl". Mariusz Dewo uzyskuje na nie zezwolenie od burmistrza Kościerzyny i zgłasza schronisko do nadzoru weterynaryjnego.

Schronisko w Kościerzynie urządzone jest komfortowo dla kilkudziesięciu psów (zdaniem Inspekcji Wet. - dla 100 psów). Galeria fotografii na stronach internetowych schroniska (www.glincz.webd.pl) nie kłamie. To piękne schronisko ma tylko jedną wadę – nie ma w nim psów, które miały tam trafić:

rok ilość
gmin
psów
wyłapanych
z gmin
psów
przyjętych
do schroniska
koszty gmin
2006 14 169 - 93.055
2007 35 469 88 246.983
2008 49 622 281 464.583
Łącznie591.260369804.621

Zestawienie informacji z gmin za lata 2006-2008.

Raporty Inspekcji Weterynaryjnej ze schroniska za 2007 rok i za 2008 rok.

Porównanie danych z gmin i z nadzoru nad schroniskiem

II. Burmistrz Kościerzyny i Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie

Burmistrz Kościerzyny wydał w dniu 01.02.2007 zezwolenie dla firmy "Azyl" sp. z o.o. na:

 • prowadzenie działalności w zakresie "ochrony przed bezdomnymi zwierzętami" na terenie miasta Kościerzyna
 • prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej

Decyzja Burmistrza Kościerzyny, w zakresie zezwolenia na działalność ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, była bezpodstawna.

Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst ujednolicony Dz. U. 2005, Nr 236, poz. 2008) nakłada na gminę zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz tworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania, m.in. także do organizowania ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Jednak w tym przypadku odsyła do zasad określonych w odrębnych przepisach (art. 3, ust. 2, pkt 5). Wydając konkretne zezwolenie na działalność w tym zakresie, Burmistrz był zobowiązany do wskazania owych odrębnych przepisów zawierających zasady ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, czego nie uczynił i w ten sposób zezwolił na działanie niedostatecznie określone prawem.

Zezwolenie na działalność ochronną przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Kościerzyny – o ile miało by być realizowane w formie ich wyłapywania i umieszczania w schronisku – nie mogło być legalnie realizowane, gdyż Rada Miasta Kościerzyny nie podjęła uchwały o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi (art. 11, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt, tekst ujednolicony Dz. U. 2003, Nr 106, poz. 1002).

Burmistrz bezpodstawnie zawarł w swojej decyzji wymóg uzyskania pozytywnej decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii na prowadzenie schroniska dla zwierząt, a Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie rzeczywiście wydał w dniu 25.06.2007 decyzję o uruchomieniu schroniska dla zwierząt w Kościerzynie. Zarówno wymóg ten jak i decyzja były bezpodstawne, gdyż przepisy nadzoru weterynaryjnego nad schroniskami nie przewidują ani ich "pozytywnej akceptacji" ani tym bardziej wyrażania jej w formie decyzji administracyjnej (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, Dz. U. nr 69, poz. 625). W drodze decyzji administracyjnej nadawany jest jedynie weterynaryjny numer identyfikacyjny (art. 5, ust. 9).

Wydając takie wadliwe decyzje, obaj urzędnicy omijali prawo dla ułatwienia działalności Mariusza Dewo w ten sposób, że autorytetem swoich urzędów nadali jej pozory legalności, zwłaszcza w oczach urzędników kilkudziesięciu innych gmin, którym Mariusz Dewo oferował swoje usługi.

III. Funkcjonariusze publiczni, działający w imieniu wymienionych niżej 59 gmin przekraczali uprawnienia w ten sposób, że zlecali i opłacali wyłapywanie bezdomnych zwierząt bez dostatecznej podstawy prawnej w uchwale rady gminy. W większości przypadków gminy w ogóle nie podjęły uchwał na ten temat, a w kilkunastu przypadkach podjętych uchwał, wszystkie one były wadliwe, głównie w tym, że nie rozstrzygały o dalszym postępowaniu z wyłapanymi zwierzętami. W szczególności zaś nie wskazywały schroniska, gdzie ta opieka byłaby sprawowana.

Niezależnie od braku podstawy prawnej dla zawieranych umów i wadliwych uchwał rad gmin, funkcjonariusze wymienionych niżej 59 gmin nie dopełnili obowiązku zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki w tym, że nie ewidencjonowali wyłapanych zwierząt i nie posiadali wiedzy o ich dalszych losach. Formy i sposoby zapewniania bezdomnym zwierzętom opieki mogą być dowolnie dobierane przez gminy w ramach obowiązujących przepisów, lecz brak wiedzy opiekuna o losach przedmiotów jego opieki dyskwalifikuje takie postępowanie jako opiekę w ogóle. Ograniczanie się do zlecania wyłapywania zwierząt, bez zapewniania im opieki jest sprzeczne z ustawowym zadaniem gminy sformułowanym w art. 11 ustawy o ochronie zwierząt. Wykładnia przepisów rozporządzenia o wyłapywaniu jednoznacznie stwierdza, że:

"Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma umożliwić gminie realizowanie zadania polegającego na opiece nad tymi zwierzętami. Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami będzie możliwe m.in. wtedy, gdy zwierzęta te zostaną wyłapane i umieszczone w schronisku"
(pismo Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z 30.11.2008 r.)

Realizacja publicznych zadań gmin za pośrednictwem spółki "Azyl" sp. z o.o. prowadziła wprost do przestępstwa znęcania się nad zwierzętami przez ich porzucanie przez osobę zobowiązaną do opieki nad nimi (art. 37, ust. 1 w zw. z art. 6, ust. 2, pkt 11 ustawy o ochronie zwierząt), gdyż dalszy los zwierząt skierowanych przez gminy do firmy "Azyl" jest nieznany.

Funkcjonariusze publiczni wymienionych niżej 59 gmin nie tylko przekraczali swoje uprawnienia i nie dopełniali obowiązków, ale także powodowali w ten sposób szkodę dla interesu publicznego. Interes taki określony jest w ustawie o ochronie zwierząt. Ustawa zawiera w art. 1 ogólne określenie traktowania zwierząt jako "opiekę", zaś w nawiązaniu do tego, art. 11 mówi konkretnie o publicznym zadaniu zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym.


 1. Gmina Brusy (pow. chojnicki)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Brusy zawarli umowę z firmą "Azyl" sp. z o.o. na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy, opłacając usługę w formie ryczałtu. Dotyczyło to 8 psów w 2008 roku.
  08_brusy.pdf
 2. Gmina Bytów (pow. bytowski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Bytów zawarli umowę z firmą "Azyl" sp. z o.o. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 29 psów i 8 kotów w 2007 r. oraz 41 psów w 2008 r.
  07_bytow.pdf
  08_bytow.pdf
 3. Gmina Chmielno (pow. kartuski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Chmielno zawarli umowę z firmą "Azyl" sp. z o.o. na zabieranie wyłapywanie zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to ilości do 15 psów w 2006 r., oraz 10 psów w 2008 r.
  06_chmielno.pdf
  08_chmielno.pdf
 4. Gmina Choczewo (pow. wejherowski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Choczewo zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 5 psów w 2006 r., 4 psów w 2007 r. oraz 10 psów w 2008 r.
  06_choczewo.pdf
  07_choczewo.pdf
  08_choczewo.pdf
 5. Gmina Czarne (pow. człuchowski)
  Funkcjonariusze gminy Czarne zawarli umowę z firmą "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 18 psów w 2008 r. Działali na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Czarne z 30.03.1999 r., która zawiera zapis o przechodzeniu bezdomnych zwierząt po 21 dniach utrzymywania "na własność" schroniska. Takie postanowienie oznacza niedopuszczalną cesję publicznego zadania na prywatny podmiot, a skutkiem jego stosowania było porzucenie zwierząt.
  08_czarne.pdf
  czarne_uchwala.pdf
 6. Miasto Człuchów (pow. człuchowski)
  Bez podstawy w uchwale rady miejskiej funkcjonariusze Miasta Człuchów zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 15 psów w 2007 r. oraz 30 psów w 2008 r.
  07_czluchow_m.pdf
  08_czluchow_m.pdf
 7. Gmina Człuchów (pow. człuchowski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Człuchów zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 20 psów w 2007 r. oraz 22 psów w 2008 r.
  07_czluchow_w.pdf
  08_czluchow_w.pdf
 8. Gmina Damnica (pow. słupski)
  Funkcjonariusze gminy Damnica zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. zabieranie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to nieokreślonej liczby zwierząt w 2008 r. W gminie obowiązywała uchwała Rady Gminy Damnica z 15.02.2007, która upoważniała schronisko do sprzedaży lub rozdawania bezdomnych zwierząt, jednak funkcjonariusze gminy Damnica nie ewidencjonowali i nie znają losów zwierząt.
  07_damnica.pdf
  damnica_uchwala.pdf
 9. Gmina Debrzno (pow. człuchowski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Debrzno zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 7 psów w 2007 r.
  07_debrzno.pdf
 10. Gmina Dębnica Kaszubska (pow. słupski)
  Funkcjonariusze gminy Dębnia Kaszubska zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 7 psów w 2008 r. W gminie obowiązywała uchwała Rady Gminy Dębnica Kaszubska z 14.02.2008 r., która upoważniała schronisko do sprzedaży lub rozdawania bezdomnych zwierząt.
  08_debnica_kasz.pdf
  debnica_kasz_uchwala.pdf
 11. Gmina Dzierzgoń (pow. sztumski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Dzierzgoń zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to nieustalonej liczby psów w 2007 i 2008 r.
  07_dzierzgon.pdf
  08_dzierzgon.pdf
 12. Gmina Gardeja (pow. kwidzyński)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Gardeja zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to nieustalonej liczby psów w 2007 i 2008 r.
  07_gardeja.pdf
  08_gardeja.pdf
 13. Gmina Główczyce (pow. słupski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Główczyce zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 16 psów w 2007 i 16 psów w 2008 r.
  07_glowczyce.pdf
  08_glowczyce.pdf
 14. Gmina Gniewino (pow. wejherowski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Gniewino zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 4 psów w 2008 r.
  08_gniewino.pdf
 15. Gmina Kaliska (pow. starogardzki)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Kaliska zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 3 psów w 2008 r.
  08_kaliska.pdf
 16. Gmina Kępice (pow. słupski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Kępice zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 13 psów w 2007 r. i 17 psów w 2008 r.
  07_kepice.pdf
  08_kepice.pdf
 17. Gmina Kobylnica (pow. słupski)
  Funkcjonariusze gminy Kobylnica zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 11 psów w 2008 r. W gminie Kobylnica obowiazywala uchwała rady gminy z 12.12.2007 r. nie określajaca schroniska ani dalszego losu zwierząt.
  08_kobylnica.pdf
  kobylnica_uchwala.pdf
 18. Gmina Kolbudy (pow. gdański)
  Funkcjonariusze gminy Kolbudy zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to nieustalonej liczby psów w 2008 r. W gminie Kolbudy obowiązywała uchwała rady gminy z 11.09.2007 r., która nie określa dalszego postępowania ze zwierzętami.
  08_kolbudy.pdf
  kolbudy_uchwala.pdf
 19. Miasto Kościerzyna (pow. kościerski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze miasta Kościerzyna zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta. Dotyczyło to 12 psów w 2006 r., 17 psów w 2007 r. i 31 psów w 2008 r. Rada Miasta Kościerzyna przewidziała wyłapywanie bezdomnych zwierząt w regulaminie czystości z 15.02.2006 (§ 17, ust. 4, pkt. 10-12) w czym wykraczała poza ustawowy zakres takiej uchwały określony w art. 4, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 nr 236 poz. 2008)
  06_koscierzyna_m.pdf
  07_koscierzyna_m.pdf
  08_koscierzyna_m.pdf
  koscierzyna_m_regulamin.pdf
 20. Gmina Kościerzyna (pow. kościerski)
  Funkcjonariusze gminy Kościerzyna zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta. Dotyczyło to 23 psów w 2007 r. i 25 psów w 2008 r. Na terenie gminy Kościerzyna obowiązuje uchwała o wyłapywaniu z dnia 30.06.2004 r., która nie określa dalszego postępowania z wyłapanymi zwierzętami.
  07_koscierzyna_w.pdf
  08_koscierzyna_w.pdf
  koscierzyna_w_uchwala.pdf
 21. Gmina Lichnowy (pow. malborski)
  Funkcjonariusze gminy Lichnowy zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta. Dotyczyło to 6 psów w 2008 r. W gminie Lichnowy obowiązuje uchwała rady gminy z dnia 27.02.2007 w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, lecz nie określa ona ani schroniska ani dalszego losu zwierząt.
  08_lichnowy.pdf
  lichnowy_uchwala.pdf
 22. Gmina Linia (pow. wejherowski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Linia zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta. Dotyczyło to 1 psa w 2006 r., 5 psów w 2007 r. i nieokreślonej liczby psów w 2008 r.
  06_linia.pdf
  07_linia.pdf
  08_linia.pdf
 23. Gmina Liniewo (pow. kościerski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Liniewo zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta. Dotyczyło to 4 psów w 2008 r.
  08_liniewo.pdf
 24. Gmina Lipnica (pow. bytowski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Lipnica zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta. Dotyczyło to 1 psa w 2007 r.
  07_lipnica.pdf
 25. Gmina Lipusz (pow. kościerski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Lipusz zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta. Dotyczyło to 2 psów w 2006 r. i 1 psa w 2007 r.
  06_lipusz.pdf
  07_lipusz.pdf
 26. Gmina Luzino (pow. wejherowski)
  Funkcjonariusze gminy Luzino zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta. Dotyczyło to 23 psów w 2006 r., 30 psów w 2007 r. i 24 psów w 2008. W gminie Luzino obowiązuje uchwała rady gminy z 27.04.2001 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt, przewidująca zlecanie opieki nad nimi i kontrolę wykonywania zleconych zadań, co jednak nie miało miejsca.
  06_luzino.pdf
  07_luzino.pdf
  08_luzino.pdf
  luzino_uchwala.pdf
 27. Gmina Łęczyce (pow. wejherowski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Łęczyce zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta. Dotyczyło to 15 psów w 2006 r., 15 psów w 2007 r. i 23 psów w 2008 r.
  06_leczyce.pdf
  07_leczyce.pdf
  08_leczyce.pdf
 28. Miasto Malbork (pow. malborski)
  Funkcjonariusze miasta Malbork zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta. Dotyczyło to 9 psów w 2006 r. i 45 psów w 2007 r. Zarządzenie Burmistrza Malborka o wyłapywaniu z dnia 05.03.2007 nie opiera się na uchwale rady miasta i przewiduje odwożenie psów do fikcyjnego schroniska "Azyl" w Żukowie.
  06_malbork_m.pdf
  07_malbork_m.pdf
  malbork_m_zarzadzenie.pdf
 29. Gmina Malbork (pow. malborski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Malbork zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 8 psów w 2007 r. i 18 psów w 2008 r.
  07_malbork_w.pdf
  08_malbork_w.pdf
 30. Gmina Mikołajki Pomorskie (pow. sztumski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Mikołajki Pomorskie zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 4 psów w 2008 r.
  08_mikolajki_pom.pdf
 31. Gmina Miłoradz (pow. malborski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Miłoradz zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 5 psów w 2006 r., 11 psów w 2007 r. i 5 psów w 2008 r. Rada Gminy Miłoradz podjęła dnia 14.11.2008 uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i nadal nie określiła w niej ani schroniska ani dalszego postępowania z wyłapanymi zwierzętami.
  06_miloradz.pdf
  07_miloradz.pdf
  08_miloradz.pdf
 32. Miasto Nowy Dwór Gdański (pow. nowodworski)
  Bez podstawy w uchwale rady miejskiej funkcjonariusze miasta Nowy Dwór Gdański zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 13 psów w 2006 r., 24 psów w 2007 r. i 23 psów w 2008 r. Rada Miasta Nowy Dwór Gdański podjęła dnia 27.03.2008 uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i nadal nie określiła w niej ani schroniska ani dalszego postępowania z wyłapanymi zwierzętami.
  06_nowy_dwor_gd.pdf
  07_nowy_dwor_gd.pdf
  08_nowy_dwor_gd.pdf
  nowy_dwor_gd_uchwala.pdf
 33. Gmina Nowy Staw (pow. malborski)
  Funkcjonariusze gminy Nowy Staw zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 10 psów w 2008 r. Na terenie gminy Nowy Staw obowiązuje uchwała z dnia 15.02.2002 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt, jednak nie określa ona schroniska ani dalszego postępowania z wyłapanymi zwierzętami. Uchwała stanowi natomiast w §4 wymóg sprawdzania, czy przedsiębiorca wyłapujący zwierzęta spełnia wymogi ustawy o ochronie zwierząt – co musi być uznane za zapis dla pozoru, gdyż ustawa o ochronie zwierząt nie stawia żadnych wymogów przedsiębiorcom wyłapującym bezdomne zwierzęta. Zabezpieczenie dalszego losu zwierząt powinno być właśnie przedmiotem uchwały rady gminy.
  08_nowy_staw.pdf
  nowy_staw_uchwala.pdf
 34. Gmina Pelplin (pow. tczewski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Pelplin zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 6 psów w 2007 r. i 8 psów w 2008 r.
  07_pelplin.pdf
  08_pelplin.pdf
 35. Gmina Potęgowo (pow. słupski)
  Funkcjonariusze gminy Potęgowo zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 3 psów w 2008 r. Na terenie gminy Potęgowo obowiązuje uchwała rady gminy z dnia 26.01.2007, która nie określa jednak schroniska ani dalszego losu zwierząt, które nie znajdą tam nabywców.
  08_potegowo.pdf
 36. Gmina Prabuty (pow. kwidzyński)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Prabuty zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 21 psów w 2008 r.
  08_prabuty.pdf
 37. Gmina Przechlewo (pow. człuchowski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Przechlewo zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 3 psów w 2007 r.
  07_przechlewo.pdf
 38. Gmina Przodkowo (pow. kartuski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Przodkowo zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 10 psów w 2008 r.
  08_przodkowo.pdf
 39. Gmina Przywidz (pow. gdański)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Przywidz zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 14 psów w 2007 r.
  07_przywidz.pdf
 40. Gmina Sierakowice (pow. kartuski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Sierakowice zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 23 psów w 2007 r. i 26 psów w 2008 r.
  07_sierakowice.pdf
  08_sierakowice.pdf
 41. Miasto Skórcz (pow. starogardzki)
  Bez podstawy w uchwale rady miejskiej funkcjonariusze miasta Skórcz zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta. Dotyczyło to 3 psów w 2008 r.
  08_skorcz.pdf
 42. Gmina Słupsk (pow. słupski)
  Funkcjonariusze gminy Słupsk zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to nieokreślonej liczby zwierząt w 2008 r. Na terenie gminy Słupsk obowiązuje uchwała rady gminy z dnia 11.04.2006, która nie określa jednak schroniska ani dalszego losu zwierząt jeśli nie znajdą tam nabywców.
  Funkcjonariusze gminy Słupsk scedowali na wykonawcę obowiązek ewidencjonowania świadczonych dla gminy usług wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
  Jednocześnie gmina zawarła w umowie prawo do kontroli wykonywania usług "ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt", co musi być uznane za zapis dla pozoru, gdyż ustawa o ochronie zwierząt nie reguluje sposobu wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami, pozostawiając to właśnie uchwałom rad gmin i opartych na nich umowom.
  08_slupsk_w.pdf
  slupsk_w_uchwala.pdf
  slupsk_w_umowa.pdf
 43. Gmina Smętowo (pow. starogardzki)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Smętowo zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 1 psa w 2008 r.
  08_smetowo.pdf
 44. Gmina Smołdzino (pow. słupski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Smołdzino zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 6 psów w 2007 r. i 9 psów w 2008 r.
  07_smoldzino.pdf
  08_smoldzino.pdf
 45. Gmina Somonino (pow. kartuski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Somonino zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta. Dotyczyło to 4 psów w 2007 r.
  07_somonino.pdf
 46. Gmina Stara Kiszewa (pow. kościerski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Stara Kiszewa zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 10 psów w 2008 r.
  08_stara_kiszewa.pdf
 47. Gmina Stare Pole (pow. malborski)
  Funkcjonariusze gminy Stare Pole zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 13 psów w 2008 r. W gminie obowiązywała uchwała rady gminy z 27 lutego 2007 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt. Uchwała nie określała schroniska i cedowała rozstrzyganie o dalszym postępowaniu ze zwierzętami na regulamin nieokreślonego schroniska.
  08_stare_pole.pdf
  stare_pole_uchwala.pdf
 48. Gmina Stary Targ (pow. sztumski)
  Funkcjonariusze gminy Stary Targ zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 3 psów w 2006 r. i 6 psów w 2007 r. Rady gminy podjęła w dniu 29 marca 2007 r. uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt, ale nie określa ona schroniska ani dalszego losu zwierząt.
  06_stary_targ.pdf
  07_stary_targ.pdf
  stary_targ_uchwala.pdf
 49. Gmina Stegna (pow. nowodworski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Stegna zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 27 psów w 2007 r. i 1 psa w 2008 r.
  07_stegna.pdf
  08_stegna.pdf
 50. Gmina Stężyca (pow. kartuski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Stężyca zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 18 psów w 2006 r., 21 psów w 2007 i 18 psów w 2008 r.
  06_stezyca.pdf
  07_stezyca.pdf
  08_stezyca.pdf
 51. Gmina Subkowy (pow. tczewski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Subkowy zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 11 psów w 2007 i 7 psów w 2008 r.
  07_subkowy.pdf
  08_subkowy.pdf
 52. Gmina Sztum (pow. sztumski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Sztum zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 35 psów w 2006 r., 39 psów w 2007 i nieokreślonej liczby psów w 2008 r.
  06_sztum.pdf
  07_sztum.pdf
  08_sztum.pdf
 53. Gmina Sztutowo (pow. nowodworski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Sztutowo zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 13 psów w 2006 r., 5 psów w 2007 i 13 psów w 2008 r.
  06_sztutowo.pdf
  07_sztutowo.pdf
  08_sztutowo.pdf
 54. Gmina Tczew (pow. tczewski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Tczew zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 17 psów w 2008 r.
  08_tczew_w.pdf
 55. Gmina Tolkmicko (pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Tolkmicko zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 6 psów w 2008 r.
  08_tolkmicko.pdf
 56. Gmina Ustka (pow. słupski)
  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Ustka zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 20 psów w 2007 r.
  07_ustka_w.pdf
 57. Miasto Władysławowo (pow. pucki)
  Bez podstawy w uchwale rady miejskiej funkcjonariusze miasta Władysławowo zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to nieokreślonej liczby psów w 2007 i 2008 r.
  07_wladyslawowo.pdf
  08_wladyslawowo.pdf
 58. Gmina Zblewo (pow. starogardzki)
  Funkcjonariusze gminy Zblewo zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to 15 psów w 2008 r. Na terenie gminy Zblewo obowiązywała uchwała rady gminy z dnia 16 lutego 2007 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt, lecz nie określała ona schroniska ani dalszego losu zwierząt.
  08_zblewo.pdf
  zblewo_uchwala.pdf
 59. Gmina Żukowo (pow. kartuski)
  Funkcjonariusze gminy Żukowo zlecali firmie "Azyl" sp. z o.o. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dotyczyło to psów w ilości do 73 sztuk w 2008 r. Na terenie gminy Żukowo obowiązywała uchwała rady gminy z dnia 22 grudnia 2005 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt, lecz nie określała ona schroniska ani dalszego losu zwierząt.
  08_zukowo.pdf
  zukowo_uchwala.pdf