Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

Klamczyński, Golański, Biedrzycka

Pismem z dnia 01.06.2009 B.O.Z. zawiadomiło prokuraturę o zorganizowanym procederze wyłapywania i doprowadzania do śmierci bezdomnych psów za pieniądze gmin przeznaczone na zapewnienie im opieki.

PDF  Zawiadomienie o przestępstwie

PDF Postępowanie karne

Zawiadomienie obejmuje okres 4 lat, od roku 2005 do roku 2008, dotyczy działania funkcjonariuszy publicznych 47 gmin, głównie województwa mazowieckiego, którzy opłacali wyłapywanie bezdomnych zwierząt i rzekome zapewnianie im opieki przez trzy podmioty:

W efekcie licznych, naruszających prawo zleceń dla tych podmiotów, działających w porozumieniu, dokonano nielegalnej likwidacji ponad 3.000 psów, opłacając to publicznymi pieniędzmi w kwocie ok. 1.600.000 zł.

Komentarz do komunikatu Urzędu Miasta Wołomina z września 2009.

Osoby posiadające informacje ważne dla sprawy przedstawionej w zawiadomieniu prosimy o kontakt z Biurem Ochrony Zwierząt. Tel. 022-615 52 82, e-mail: boz@boz.org.pl.


rok przychód psów do schroniska wg. danychróżnica
ze schr.z gmin
2005 285 441 156
2006 349 706 357
2007 139 625 486
2008 0 164 164
R-m 773 1.938 1.163

I. Marek Klamczyński, prowadzący działalność pod nazwą "Usługi Weterynaryjne, lek. wet. Marek Klamczyński, Wołomin, ul. Sikorskiego 97” (także: "Schronisko dla zwierząt przy lecznicy"), od 2002 roku prowadził schronisko o pojemności 20 psów i zawierał z licznymi gminami umowy wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewniania im opieki.

Ilość zwierząt, kierowanych do Klamczyńskiego, wedle danych z gmin, była od 2004 r. zawsze większa niż ewidencjonowany w schronisku przychód zwierząt, raportowany publicznie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Przeciętny krajowy wskaźnik przepływu zwierząt przez schroniska w stosunku do jego pojemności ("obroty" stanem schroniska w ciągu roku) wynosi około 3. Dla schroniska w Wołominie wskaźnik ten sięgał poziomu dziesięć razy wyższego i wynosił od 16 do 35.

Wykazywany w ewidencji schroniska M. Klamczyńskiego rozchód zwierząt drogą tzw. "adopcji", sięgający 286 sztuk rocznie jest nieprawdopodobnie wysoki i nigdy nie został zweryfikowany ani przez Inspekcję Weterynaryjną ani przez prokuraturę. W latach 2006-2007 Prokuratura Rejonowa w Wołominie prowadziła postępowanie w sprawie losu zwierząt kierowanych do M. Klamczyńskiego, ale postępowanie to zostało umorzone bez ustalenia co się działo ze zwierzętami przyjętymi do schroniska.

Zwierzęta ze schroniska w Wołominie były zbiorczo wywożone do innych miejsc, jak schronisko w Celestynowie prowadzone przez Izabelę Działak (Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce), gdzie w 2006 roku Inspekcja Weterynaryjna raportowała nieznany los 970 psów. Psy ze schroniska M. Klamczyńskiego hurtowo odbierała także Urszula Konstanta z Łukowa (Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt) i wywoziła je w niewiadomym kierunku.

W październiku 2007 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie nakazał wstrzymanie przyjmowania zwierząt do schroniska M. Klamczyńskiego (decyzja 127/2007 z dnia 08.10.2007) a rok później zakazał działalności schroniska (decyzja 138/2008 z dnia 23.10.2008). Pomimo tego, w 2007 i 2008 roku funkcjonariusze licznych gmin nadal kierowali bezdomne zwierzęta do tego schroniska.

W 2007 i 2008 M. Klamczyński ograniczył podpisywanie z gminami umów o opiekę na rzecz przekazywania zwierząt wyłapanych przez siebie lub inne podmioty (D. Szostak, U. Konstanta, a zwłaszcza A. Golański,) do schronisk nie prowadzących ewidencji (Celestynów, Chrcynno, Krzyczki) lub znajdujących się poza nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej (Klembów), a zwłaszcza do "przytulisk" prowadzonych przez E. Biedrzycką w powiecie grójeckim i kozienickim. W ten sposób stał się organizatorem nielegalnej likwidacji bezdomnych zwierząt na skalę województwa.

W październiku 2008 r. Wojewódzki Lekarz Weterynarii uznał naszą skargę na działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie w zakresie nadzoru nad działalnością M. Klamczyńskiego i potwierdził większość naszych zarzutów, w tym:

 • niezgodność pomiędzy rzeczywistą liczbą zwierząt w schronisku a liczbą zwierząt raportowaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie,
 • nierzetelność rejestru zwierząt, prowadzonego przez M. Klamczyńskiego i nieprawdziwość danych o rozchodzie zwierząt ze schroniska drogą tzw. „adopcji”,
 • nieznany los zwierząt, jakie trafiły do schroniska w latach 2004-2007.

 


rok ilość
gmin
wyłapanych
psów
2005 7 95
2006 14 132
2007 22 333
2008 25 207
R-m 767

II. Arkadiusz Golański prowadził działalność wyłącznie w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt na zlecenie gmin. Najpierw jako firma "Korona" (Hanna Szczęsna, Mińsk Maz., ul. Zamienie 91A, ew. Zamienie, ul. Leśna 23), a od 2005 roku jako firma "Perro" (Marzena Golańska, Mińsk Maz., ul. Szczecińska 10).

Gminy, które zlecały wyłapywanie A. Golańskiemu nie zawierały już umów ze schroniskiem o opiekę nad wyłapanymi zwierzętami, a ich dalszy los nie podlegał żadnemu nadzorowi. A. Golański powoływał się na swoją umowę ze schroniskiem M. Klamczyńskiego w Wołominie, a od października 2007 r. na umowę z "przytuliskiem" E. Biedrzyckiej w Nowej Wsi k/Warki. W większości wypadków funkcjonariusze gmin nie wnikali i nie wiedzą dokąd A. Golański wywiózł psy. Faktycznie wożone były do M. Klamczyńskiego do Wołomina, skąd trafiały do E. Biedrzyckiej. Od października 2007 r. A. Golański woził psy także bezpośrednio do E. Biedrzyckiej.

 


III. Ewa Biedrzycka zajmowała się najpierw pokątnym handlem szczeniętami, m.in. na Stadionie X-lecia w Warszawie i przed warszawskim schroniskiem miejskim "Na Paluchu". Psy rozmnażała w wynajętym gospodarstwie rolnym we wsi Krężel (gm. Chynów, pow. grójecki). W 2007 roku zarejestrowała działalność gospodarczą ("Przytulisko Barnaba", 01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 6 m. 78) i w kolejnym gospodarstwie w Nowej Wsi (gm. Warka, pow. grójecki) zaczęła przyjmować zwierzęta od M. Klamczyńskiego i od A. Golańskiego. Zaczęła też zawierać własne umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z okolicznymi gminami (Belsk, Chynów, Grabów, Jasieniec, Stromiec)

Hodowlę szczeniąt na sprzedaż oraz wyłapywane psy umieszczała w Krężelu, w Nowej Wsi, w boksach budowanych na terenie wsi Maciejowice (gm. Głowaczów, pow. kozienicki) a ostatnio w kolejnym gospodarstwie, we wsi Kociołki w gm. Kozienice. Dla zacierania śladów swojej działalności poszukiwała kolejnych gospodarstw do wynajęcia, np. w gminie Wojsławice w pow. chełmskim, woj. lubelskie. Psy, których nie udawało się sprzedać były przez nią uśmiercane lub doprowadzane do śmierci metodą zamknięcia i zaniechania opieki.

W sierpniu 2008 r. ujawniono ok. 210 jeszcze żywych psów w Krężelu i Maciejowicach. W maju 2009 organizacje społeczne ujawniły kolejne "przytulisko" Ewy Biedrzyckiej w Kociołkach k/Kozienic, w którym znajdowało się blisko 100 żywych psów. Prokuratury Rejonowe w Grójcu i Kozienicach nadzorują śledztwa w sprawie znęcania się nad zwierzętami przez Ewę Biedrzycką, ujawnione zostały miejsca masowego zakopywania zwłok.

 


IV. Funkcjonariusze publiczni, działający w imieniu wymienionych niżej 47 gmin przekraczali uprawnienia w ten sposób, że zlecali i opłacali wyłapywanie bezdomnych zwierząt bez dostatecznej podstawy prawnej w uchwale rady gminy. W większości przypadków gminy w ogóle nie podjęły uchwał na ten temat, a w kilkunastu przypadkach podjętych uchwał, wszystkie one były wadliwe, głównie w tym, że nie rozstrzygały o dalszym postępowaniu z wyłapanymi zwierzętami (naruszając art. 11, ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt). W szczególności zaś nie wskazywały schroniska, gdzie ta opieka byłaby sprawowana.

Niezależnie od braku podstawy prawnej dla zawieranych umów i wadliwych uchwał rad gmin, funkcjonariusze wymienionych niżej 47 gmin nie dopełnili obowiązku zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki w tym, że nie ewidencjonowali wyłapanych zwierząt i nie posiadali nawet żadnej wiedzy o ich dalszych losach. Formy i sposoby zapewniania bezdomnym zwierzętom opieki mogą być dowolnie dobierane przez gminy w ramach obowiązujących przepisów, lecz brak wiedzy opiekuna o losach przedmiotów jego opieki dyskwalifikuje takie postępowanie jako opiekę w ogóle. Ograniczanie się do zlecania wyłapywania zwierząt jest sprzeczne z ustawowym zadaniem gminy sformułowanym w art. 11 ustawy o ochronie zwierząt. Wykładnia przepisów rozporządzenia o wyłapywaniu jednoznacznie stwierdza, że:

"Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma umożliwić gminie realizowanie zadania polegającego na opiece nad tymi zwierzętami. Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami będzie możliwe m.in. wtedy, gdy zwierzęta te zostaną wyłapane i umieszczone w schronisku"
(pismo Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z 30.11.2008 r.)

Realizacja publicznych zadań gmin za pośrednictwem M. Klamczyńskiego, A. Golańskiego i E. Biedrzyckiej, prowadziła wprost to do przestępstwa znęcania się nad zwierzętami przez ich porzucanie, powodowała utrzymywanie ich w stanie rażącego niechlujstwa oraz ich nieuzasadnione zabijanie.

Funkcjonariusze publiczni wymienionych niżej 47 gmin nie tylko przekraczali swoje uprawnienia i nie dopełniali obowiązków, ale także powodowali w ten sposób szkodę dla interesu publicznego. Interes taki określony jest w ustawie o ochronie zwierząt. Ustawa zawiera w art. 1 ogólne określenie traktowania zwierząt jako "opiekę", zaś w nawiązaniu do tego, art. 11 mówi konkretnie o publicznym zadaniu zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym.

 1. Gmina Belsk Duży (pow. grójecki)
  07_belsk_duzy.pdf
  08_belsk_duzy.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Belsk Duży podpisali umowę bezpośrednio z E. Biedrzycką na zabieranie bezdomnych psów z terenu gminy, płacąc jednorazowo od sztuki. W 2007 i 2008 roku dotyczyło to 73 psów.

 2. Gmina Cegłów (pow. miński)
  05_ceglow.pdf
  06_ceglow.pdf
  07_ceglow.pdf
  08_ceglow.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy w latach 2005-2008 zlecali wyłapywanie i zapewnianie opieki bezdomnych zwierząt A. Golańskiemu. Dotyczyło to nieznanej bliżej liczby kilkudziesięciu psów. W piśmie z dn. 11.05.2007 wójt gminy, Krzysztof Miklaszewski stwierdza, że "gmina nie utrzymuje na swój koszt bezdomnych zwierząt", co świadczy o tym, że umowa z A. Golańskim dotyczyła faktycznie jedynie doraźnego pozbywania się zwierząt z terenu gminy, a opieka nad nimi zlecana A. Golańskiemu była fikcją.

 3. Gmina Chynów (pow. grójecki)
  07_chynow.pdf
  08_chynow.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Chynów zlecali wyłapywanie bezdomnych zwierząt E. Biedrzyckiej w roku 2007 i 2008 (do października). Dotyczyło to 92 psów. Zapłata dla E. Biedrzyckiej wynikała z samego faktu wyłapania zwierzęcia. Funkcjonariusze wiedzieli, że wyłapane psy mają trafiać do gospodarstwa E. Biedrzyckiej w Nowej Wsi, lecz nie interesowali się ani statusem tego zakładu (działalność gospodarcza zarejestrowana w lokalu mieszkalnym w Warszawie), ani dalszym losem zwierząt. Jak wynika z uchwały rady gminy z dn. 22.10.2008 w sprawie skargi na wójta wniesionej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, funkcjonariusze uznali, że nie mieli takiego obowiązku, bo gospodarstwo to znajdowało się poza terenem gminy Chynów (chynow_22102008.pdf).

 4. Gmina Dąbrówka (pow. wołomiński)
  05_dabrowka.pdf
  08_dabrowka.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Dąbrówka zlecali wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę M. Klamczyńskiemu, co dotyczyło 3 psów w 2005 roku. W 2008 roku zlecali M. Klamczyńskiemu wyłapywanie i umieszczanie w schronisku w Celestynowie, co dotyczyło 17 psów.

 5. Gmina Dębe Wielkie (pow. miński)
  05_debe_wlk.pdf
  06_debe_wlk.pdf
  07_debe_wlk.pdf
  08_debe_wlk.pdf
  debe_wlk_uchwala.pdf

  W gminie Dębe Wielkie obowiązywała uchwała Rady Gminy z 7.11.2005 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi. Uchwała nie określa kto ani dokąd będzie wyłapywał zwierzęta z gminy Dębe Wielkie, poprzestając na założeniu, że podmiot wyłapujący, z którym wójt zawrze umowę będzie miał własną umowę ze schroniskiem. O tym nieokreślonym schronisku uchwała stanowi, że "zapewnia bezdomnym zwierzętom, dla których nie znalazło opiekuna, dożywotnią opiekę oraz pomoc weterynaryjną". W rzeczywistości zwierzęta wyłapywane na terenie gminy Dębe Wlk. w latach 2005-2008 nie znajdowały potem opieki a ich los jest nieznany.

  W 2005 i 2006 roku trafiały do schroniska w Krzyczkach k/Nasielska, gdzie były zbiorowo przedmiotem znęcania się przez utrzymywanie w niewłaściwych warunkach bytowania, a fakt ich śmierci fałszowano, o co oskarżeni są A. Czeredys i inni w procesie jaki toczy się obecnie przed Sądem Rejonowym w Pułtusku (sygn. akt II K 34/07). Los poszczególnych zwierząt dostarczonych tam z gminy Dębe Wlk. jest nieznany wskutek fałszowania dokumentacji schroniska, a sama gmina Dębe Wlk. również nie prowadziła ich ewidencji. Jeszcze przed wniesieniem aktu oskarżenia do sądu, w lipcu 2006 roku zwierzęta przebywające w schronisku w Krzyczkach zostały w trybie administracyjnym uznane za ofiary znęcania się nad nimi (decyzja Burmistrza Nasielska z 18.07.2006 o odebraniu zwierząt, wydana po przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej).

  W latach 2006-2008 wyłapywaniem zwierząt w gminie Dębe Wlk. zajmował się A. Golański, legitymujący się umowami ze schroniskami w Krzyczkach, Wołominie, Celestynowie i z E. Biedrzycką. Wyłapano 27 zwierząt, których los jest nieznany. Schroniska w Wołominie i Celestynowie umieszczały w ewidencji znaczne mniej zwierząt niż przyjmowały, a zwierzęta nie były ewidencjonowane przez gminę Dębe Wlk.

 6. Gmina Dobre (pow. miński)
  05_dobre.pdf
  06_dobre.pdf
  07_dobre.pdf
  08_dobre.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Dobre zlecali wyłapywanie bezdomnych zwierząt A. Golańskiemu. Psy kwitowane były przez schronisko w Krzyczkach, gdzie padły ofiarą znęcania się (2005 r.), schroniska w M. Klamczyńskiego w Wołominie (2006 i 2007 r.) gdzie ich los był nieznany, zaś w 2008 r. trafiały do E. Biedrzyckiej. Łącznie dotyczyło to 21 psów.

 7. Gmina Miasto Garwolin (pow. garwoliński)
  05_garwolin_m.pdf
  06_garwolin_m.pdf
  07_garwolin_m.pdf
  08_garwolin_m.pdf
  garwolin_m_4.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady miejskiej funkcjonariusze miasta Garwolin zlecali w latach 2005-2008 wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta A. Golańskiemu, co łącznie dotyczyło 78 zwierząt.

  W 2005 roku odbiór zwierząt kwitowały schroniska w Celestynowie, Chrcynnie i Krzyczkach. Potwierdzenia przyjęcia zwierząt nie mogły świadczyć o opiece nad nimi, gdyż żadne z tych schronisk nie prowadziło w tym czasie wiarygodnej ewidencji losów zwierząt. W 2005 roku w ewidencji schroniska w Chrcynnie brakowało 490 zwierząt, a w ewidencji schroniska w Celestynowie 970 zwierząt. W schronisku w Krzyczkach były ofiarami znęcania się.

  W 2006 roku zwierzęta z miasta Garwolin kwitowane były przez schronisko w Krzyczkach i schronisko M. Klamczyńskiego w Wołominie. Nie wiadomo czy i kto kwitował odbiór zwierząt w latach 2007 i 2008. W tych latach funkcjonariusze Miasta Garwolin zlecali A. Golańskiemu wyłapywanie bezdomnych zwierząt na podstawie regulaminu utrzymania czystości i porządku (par 20, pkt 5), który zawiera zapisy sprzeczne z ustawą o ochronie zwierząt.

 8. Gmina wiejska Garwolin (pow. garwoliński)
  06_garwolin_w.pdf
  07_garwolin_w.pdf
  08_garwolin_w.pdf
  garwolin_w_uchwala.pdf

  W gminie wiejskiej Garwolin obowiązywała uchwała rady gminy z 28.11.2005 r. Ogranicza ona opiekę ze strony gminy do poniesienia kosztów umieszczenia w schronisku. Koszty utrzymania określone są tylko w przypadku odszukania zwierzęcia w schronisku przez jego właściciela. Uchwała zakłada istnienie jakiegoś konkretnego schroniska i jego cennika, lecz nie wskazuje tego schroniska i nie wypowiada się na temat kosztów utrzymania zwierząt, po które właściciele nie zgłosili się.

  W rzeczywistości zwierzęta były w latach 2006-2008 wyłapywane przez A. Golańskiego, a gmina nie zawierała żadnych umów z żadnymi schroniskami. Psy w ilości 26 sztuk trafiły do likwidacji do M. Klamczyńskiego i/lub do E. Biedrzyckiej.

 9. Gmina Góra Kalwaria (pow. piaseczyński)
  07_gora_kalwaria.pdf
  08_gora_kalwaria.pdf
  gora_kalwaria_uchwala.pdf

  W gminie Góra Kalwaria obowiązywała uchwała rady gminy z 20.05.2005 r., która nie określała schroniska ani nie rozstrzygała o dalszym postępowaniu ze wyłapanymi zwierzętami.

  W latach 2007-2008 wyłapano 70 psów, z czego 27 odłowił A. Golański a 43 zostało odłowionych i umieszczonych w schronisku w miejscowości Oddział w gm. Żabia Wola.

 10. Gmina Grabów nad Pilicą (pow. kozienicki)
  07_grabow_n_p.pdf
  08_grabow_n_p.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy zlecali w latach 2007-2008 wyłapywania bezdomnych zwierząt bezpośrednio E. Biedrzyckiej. Trafiło do niej 37 psów.

 11. Gmina Grębków (pow. węgrowski)
  08_grebkow.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy zlecali w 2008 r. wyłapywanie bezdomnych zwierząt A. Golańskiemu. Opieka gminy polegała na poniesieniu kosztów wyłapania 10 psów.

 12. Gmina Halinów (pow. miński)
  05_halinow.pdf
  06_halinow.pdf
  07_halinow.pdf
  08_halinow.pdf
  halinow_uchwala.pdf

  W gminie Halinów obowiązywała uchwała rady gminy z 24.08.2001 r. Uchwała nie wskazuje schroniska ani kosztów utrzymania zwierząt, po które nie zgłoszą się właściciele. Co do sposobu postępowania z nimi ogranicza się do stwierdzenia, że mogą być przekazane do adopcji.

  Gmina Halinów miała w latach 2005-2008 umowę o wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Dominikiem Szostakiem i umowę o ich przyjmowanie z M. Klamczyńskim. W tym okresie wyłapano i przekazano M. Klamczyńskiemu 212 psów. Od 2008 roku, wskutek nakazu wstrzymania działalności schroniska, umowa z Klamczyńskim przewiduje przekazywanie przez Klamczyńskiego psów do "schronisk z którymi ma podpisaną umowę". Zwierzęta trafiały do E. Biedrzyckiej.

 13. Gmina Jadów (pow. wołomiński)
  05_jadow.pdf
  06_jadow.pdf
  07_jadow.pdf
  08_jadow.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy zlecali w latach 2005-2008 wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt M. Klamczyńskiemu. Łącznie dotyczyło to 74 psów. Formalne wstrzymanie działalności schroniska M. Klamczyńskiego nie zostało zauważone przez funkcjonariuszy gminy Jadów.

 14. Jakubów (pow. miński)
  05_jakubow.pdf
  06_jakubow.pdf
  07_jakubow.pdf
  08_jakubow.pdf
  jakubow_uchwala.pdf

  Wbrew treści uchwały rady gminy z dnia 26.11.2007 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt, zobowiązującej wójta do zawarcia umowy, funkcjonariusze gminy zlecali wyłapywanie bezdomnych zwierząt A. Golańskiemu bez umowy o opiekę nad nimi. W latach 2005-2008 dotyczyło to 4 psów.

 15. Gmina Jasieniec (pow. grójecki)
  07_jasieniec.pdf
  08_jasieniec.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy zlecali w latach 2007-2008 wyłapywanie bezdomnych zwierząt E. Biedrzyckiej i Beacie Gawlik, (05-600 Grójec, ul. Poświętne 15). Pod tym samym adresem mieści się firma Leszka Żurawskiego, prowadzącego Targowisko Zwierząt w Słomczynie (Leszek Żurawski Firma Usługowo-Handlowa, 05-600 Grójec, ul. Poświętne 15), który trudni się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w Grójcu i powiecie grójeckim i po czym - wedle informacji z gmin - wszystkie je "oddaje do adopcji" na targowisku.

 16. Gmina Józefów (pow. otwocki)
  05_jozefow.pdf
  06_jozefow.pdf
  07_jozefow.pdf
  08_jozefow.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Józefów zlecali w latach 2005-2008 wyłapywanie bezdomnych zwierząt i dostarczanie ich do schroniska M. Klamczyńskiemu. Łącznie dostarczono do schroniska 81 psów.

 17. Gmina Kałuszyn (pow. miński)
  05_kaluszyn.pdf
  06_kaluszyn.pdf
  07_kaluszyn.pdf
  08_kaluszyn.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Kałuszyn zlecali w latach 2005-2008 wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku A. Golańskiemu. Dotyczyło to łącznie 31 psów.

 18. Gmina Klembów (pow. wołomiński)
  06_klembow.pdf
  07_klembow.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Klembów zlecali w latach 2006-2007 wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki M. Klamczyńskiemu. Dotyczyło to 28 psów.

 19. Gmina Kobyłka (pow. wołomiński)
  05_kobylka.pdf
  06_kobylka.pdf
  07_kobylka.pdf
  08_kobylka.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Kobyłka zawierali w latach 2005-2008 umowy z M. Klamczyńskim na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki weterynaryjnej. Dotyczyło to 203 psów.

 20. Gmina Kotuń (pow. siedlecki)
  06_kotun.pdf
  07_kotun.pdf
  08_kotun.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Kotuń zlecali w latach 2006-2008 wyłapywanie bezdomnych zwierząt i oddanie ich do nieustalonego schroniska A. Golańskiemu. Dotyczyło to 25 psów.

 21. Gmina Latowicz (pow. miński)
  07_latowicz.pdf
  08_latowicz.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Latowicz zlecali w latach 2007-2008 wyłapywanie bezdomnych zwierząt i oddanie ich do nieustalonego schroniska A. Golańskiemu. Dotyczyło to 19 psów.

 22. Gmina Łochów (pow. węgrowski)
  08_lochow.pdf
  lochow_uchwala.pdf

  Na terenie gminy Łochów obowiązywała uchwała rady gminy z 26.03.2003 r. o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt, lecz nie określała ona schroniska ani dalszego postępowania z nimi. Funkcjonariusze gminy Łochów zawarli w 2008 roku umowę z M. Klamczyński na wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt, pomimo wstrzymania przyjęć zwierząt do schroniska M. Klamczyńskiego jeszcze w 2007 r. Dotyczyło to 70 psów.

 23. Gmina Marki (pow. wołomiński)
  05_marki.pdf
  06_marki.pdf
  07_marki.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Marki zawarli w latach 2005-2007 umowę z M. Klamczyńskim na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Dotyczyło to 171 psów.

 24. Gmina Miedzna (pow. węgrowski)
  08_miedzna.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Miedzna zlecali Urszuli Konstanta (Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt) oraz A. Golańskiemu wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych zwierząt w nieokreślonych schroniskach.

 25. Gmina wiejska Mińsk Mazowiecki (pow. miński)
  05_minsk_w.pdf
  06_minsk_w.pdf
  07_minsk_w.pdf
  08_minsk_w.pdf
  minsk_maz_w_uchwala.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy wiejskiej Mińsk Mazowiecki zlecali w latach 2005-2008 wyłapywanie bezdomnych zwierząt A. Golańskiemu. W 2005 do schroniska w Krzyczkach przekazano 25 psów. Nie wiadomo dokąd trafiły 24 psy wyłapane w 2006 roku. W roku 2007 do M. Klamczyńskiego przekazano 32 psy. W 2008 roku 24 psy umieszczono u Klamczyńskiego i w schronisku w Celestynowie.

  Rada gminy podjęła w dniu 24.04.2008 uchwałę w sprawie zasad i warunków wyłapywania oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom. Uchwała nie precyzuje schroniska ani warunków umowy z nim o opiekę. Podmiot taki miał by natomiast "spełniać wymagania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt oraz przepisów wykonawczych". Jest to postanowienie pozorne, bo żadna ustawa nie wyręcza gmin w określeniu wymagań co do opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Powinny one być zawarte w zezwoleniu wójta na prowadzenie schroniska, jak to wynika z art. 9, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednak uchwała rady gminy pomija ten prawny wymóg wobec potencjalnego schroniska i stawia wymóg pozorny, co ma cechy działania dla ominięcia prawa.

 26. Gmina Mokobody (pow. siedlecki)
  07_mokobody.pdf
  08_mokobody.pdf
  mokobody_uchwala.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Mokobody zawierali w latach 2007-2008 umowy z A. Golańskim i U. Konstantą (Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt) o wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Przyjmowanie tych zwierząt kwitowane było przez M. Klamczyńskiego, ale los 23 psów nie jest znany.

  Rada gminy podjęła w dniu 7.07.2008 uchwałę w sprawie zasad i warunków wyłapywania oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom. Uchwała nie precyzuje schroniska. Zawiera za to pozorne postanowienie, że wójt zawrze umowę o opiekę nad wyłapanymi zwierzętami z podmiotem "spełniającym wymagania wynikajace z ustawy o ochronie zwierząt oraz przepisów wykonawczych". Przepisy te żadnych takich wymagań nie zawierają, gdyż powinna je określić właśnie rada gminy w prawie miejscowym.

 27. Gmina Mrozy (pow. miński)
  05_mrozy.pdf
  06_mrozy.pdf
  07_mrozy.pdf
  08_mrozy.pdf
  mrozy_uchwala.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Mrozy w latach 2005-2008 zlecali A. Golańskiemu wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Dotyczyło to 21 psów. W 2005 roku gminy nie znała schroniska do którego trafiły psy. W 2006 roku psy te trafiać miały do Wołomina i Celestynowa - schronisk nie prowadzących ewidencji zwierząt. W 2007 roku schronisko znów nie było określone.

  Rada gminy podjęła w dniu 25.04.2006 uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im dalszej opieki. Uchwała zawiera postanowienie, że "w przypadku nie zgłoszenia się właściciela w terminie 10 dni zwierzę przechodzi na własność schroniska". Postanowienie takie służy omijaniu prawa. Przekazanie bezdomnych zwierząt "na własność" schroniska ma uchylać zobowiązanie gminy do opieki, a jednocześnie zwierzęta te nie mogą dalej przebywać w schronisku dla zwierząt bezdomnych.

 28. Gmina Parysów (pow. garwoliński)
  08_parysow.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Parysów w 2008 roku zlecali A. Golańskiemu wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Dotyczyło to 5 psów.

 29. Gmina Poświętne (pow. wołomiński)
  06_poswietne.pdf
  07_poswietne.pdf
  08_poswietne.pdf
  poswietne_uchwala_2002.pdf
  poswietne_uchwala_2008.pdf

  W latach 2006-2008, działając wbrew uchwale rady gminy z 2002 roku, funkcjonariusz gminy Poświętne zlecali wyłapywanie bezdomnych zwierząt A. Golańskiemu. Zwierzęta miały, wg informacji z gminy, trafiać do nieokreślonych schronisk.

  Uchwała rady gminy z 30.04.2002 stanowiła, że "wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie wykonywane w oparciu o umowę z lekarzem weterynarii, który ma podpisaną umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt". Było to postanowienie wadliwe, gdyż lekarz weterynarii nie był w latach 2002-2008 podmiotem działalności gospodarczej o jakim mówi rozporządzenie MSWiA o wyłapywaniu, a ponadto ustawowo określony zakres działania lekarza weterynarii nie obejmuje wyłapywania bezdomnych zwierząt.

  Nowa uchwała rady gminy z 14.11.2008 uchyliła tę z 2002 roku, lecz nadal dalsze postępowanie z wyłapanymi zwierzętami pozostaje nieokreślone: "celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina podpisuje umowę z podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie".

 30. Gmina Przesmyki (pow. siedlecki)
  08_przesmyki.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Przesmyki w roku 2008 zlecili A. Golańskiemu wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Dotyczyło to jednego psa.

 31. Gmina Radzymin (pow. wołomiński)
  05_radzymin.pdf
  08_radzymin.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Radzymin zlecali M. Klamczyńskiemu wyłapywanie bezdomnych zwierząt w 2005 r., co dotyczyło 25 psów. W 2008 r. zwarli z M Klamczyńskim umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, które kierowane były do schroniska w Celestynowie i do E. Biedrzyckiej, co dotyczyło 76 psów.

 32. Gmina Repki (pow. sokołowski)
  08_repki.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Repki w roku 2008 zlecili A. Golańskiemu wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Dotyczyło to jednego psa.

 33. Gmina wiejska Siedlce (pow. siedlecki)
  07_siedlce_w.pdf
  08_siedlce_w.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy wiejskiej Siedlce w latach 2007-2008 roku zlecali A. Golańskiemu wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Dotyczyło to 24 psów. W 2007 roku 15 psów maiło trafić do M. Klamczyńskiego, w 2008 roku 9 psów miało trafić do nieokreślonych schronisk.

 34. Gmina Siennica (pow. miński)
  06_siennica.pdf
  07_siennica.pdf
  08_siennica.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Siennica w latach 2006-2008 zlecali A. Golańskiemu wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Dotyczyło to 25 psów. Pięć psów z 2006 roku miało trafić do Krzyczek i do M. Klamczyńskiego. W roku 2007 i 2008 gmina nie wskazała już schronisk.

 35. Gmina Skórzec (pow. siedlecki)
  08_skorzec.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Skórzec w 2008 roku zlecali A. Golańskiemu wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Dotyczyło to 7 psów.

 36. Gmina Sobienie Jeziory (pow. otwocki)
  08_sobienie_jeziory.pdf
  sobienie_jez_uchwala.pdf

  Działając na podstawie uchwały rady gminy z dnia 4.09.2006, funkcjonariusze gminy Sobienie Jeziory w 2008 roku zlecali A. Golańskiemu wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Wyłapano jednego psa, który miał trafić do schroniska Celestynowie. Uchwała nie określała jednak dalszego postępowania z wyłapanymi zwierzętami.

 37. Gmina Stanisławów (pow. miński)
  05_stanislawow.pdf
  06_stanislawow.pdf
  07_stanislawow.pdf
  08_stanislawow.pdf
  stanislawow_uchwala.pdf

  Wbrew treści uchwały rady gminy z 25.02.2002, która nakazuje zlecać wyłapywanie lekarzowi weterynarii, funkcjonariusze gminy Stanisławów w latach 2005-2008 zlecali A. Golańskiemu wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Dotyczyło to 23 psów.

 38. Gmina Stromiec (pow. białobrzeski)
  07_stromiec.pdf
  08_stromiec.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Stromiec w latach 2007-2008 zawarli z E. Biedrzycką umowę o wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Dotyczyło to 30 psów.

 39. Gmina Sulejówek (pow. miński)
  05_sulejowek.pdf
  06_sulejowek.pdf
  07_sulejowek.pdf
  sulejowek_uchwala.pdf
  sulejowek_umowa.pdf

  W gminie Sulejówek obowiązywała uchwała rady miejskiej z dn. 13.09.2002 r., w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt, która nie określała jednak dalszego postępowania z nimi po wyłapaniu.

  W 2005 roku M. Klamczyński wyłapał z terenu Sulejówka 29 psów. W 2006 roku Dominik Szostak wyłapał 53 psy, których przyjęcie kwitował M. Klamczyński. W 2007 roku D. Szostak wyłapał 54 psy, schroniska nie wskazano. Urząd Miasta Sulejówka uchylił się od udzielenia informacji publicznej dotyczącej 2008 roku.

  Urząd Miasta Sulejówek załączył do informacji publicznej za 2004 rok wzór umowy o wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki. Jej par. 3 stanowi, że "zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z przetrzymywaniem w schronisku dowiezionych bezdomnych i bezpańskich zwierząt z terenu miasta Sulejówek".

 40. Gmina Tłuszcz (pow. wołomiński)
  05_tluszcz.pdf
  06_tluszcz.pdf
  07_tluszcz.pdf
  08_tluszcz.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Tłuszcz w latach 2005-2008 zawarli z M. Klamczyński umowę o wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W latach 2005-2007 M. Klamczyński wyłapał i przyjął do schroniska 75 psów z terenu gminy Tłuszcz. W 2008 roku wyłapał 71 psów i przekazał je do "schronisku w Klembowie" (gm. Klembów, pow. wołomiński) prowadzonego – wedle informacji z gminy Tłuszcz – przez "Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Zarząd Okręgu w Klembowie". Zakład ten działa bez zezwolenia wójta Klembowa i poza nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. Gminy współpracujące z tym zakładem rozbieżnie określają podmiot, który go prowadzi.

 41. Gmina Warka (pow. grójecki)
  07_warka.pdf
  08_warka.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Warka przekazywali w 2007 roku bezdomne psy E. Biedrzyckiej. W roku 2008 umówili się z A. Golańskim na działalność z zakresu ochrony "przed" bezdomnymi zwierzętami. Gmina nie podaje liczby zwierząt, ale ryczałt w wysokości 60.000 zł rocznie wskazuje, że mogło to dotyczyć ilości rzędu stu psów.

 42. Gmina Wilga (pow. garwoliński)
  06_wilga.pdf
  07_wilga.pdf
  08_wilga.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Wilga zlecali A. Golańskiemu wyłapywanie bezdomnych zwierząt i pozostawiając kwestię umieszczania ich w schronisku "w jego gestii". Dotyczyło to 14 psów.

 43. Gmina Wodynie (pow. siedlecki)
  07_wodynie.pdf
  08_wodynie.pdf
  wodynie_uchwala.pdf

  W gminie Wodynie obowiązywała uchwała rady miejskiej z dn. 6.07.2006 r., w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt, przewidująca m.in. umieszczanie zwierząt w schroniskach, które zawrą umowę z wójtem gminy Wodynie i działających pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii. Działając wbrew uchwale funkcjonariusze gminy Wodynie zlecali w 2007 doraźne wyłapywanie A. Golańskiemu bez umowy ze schroniskiem, a zwierzęta trafiały m.in. do E. Biedrzyckiej. Łącznie dotyczyło to 13 psów.

 44. Gmina Wołomin (pow. wołomiński)
  05_wolomin.pdf
  06_wolomin.pdf
  07_wolomin.pdf
  wolomin_uchwala.pdf

  W mieście Wołomin obowiązywała uchwała rady miejskiej z dn. 29 stycznia 2004 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt. Uchwała nie rozstrzygała o dalszym postępowaniu z wyłapanymi zwierzętami. W roku 2005 funkcjonariusze gminy podpisali umowę z M. Klamczyńskim, jako wyłapującym i prowadzącym "przejściowy punkt dla bezdomnych zwierząt", bez precyzowania dokąd zwierzęta mają trafiać na stałe. W 2006 roku była to już umowa o "wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymywanie" bezdomnych zwierząt. Łącznie w latach 2005-2007 M. Klamczyński przyjął z Wołomina ok. 366 psów.

 45. Gmina Ząbki (pow. wołomiński)
  05_zabki.pdf
  06_zabki.pdf
  07_zabki.pdf

  Bez podstawy w uchwale rady gminy funkcjonariusze gminy Ząbki w latach 2005-2007 zlecali M. Klamczyńskiemu wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Dotyczyło to 105 zwierząt.

 46. Gmina miejska Łuków (pow. łukowski, woj. lubelskie)
  06_lukow.pdf
  07_08_lukow.pdf
  lukow_m_uchwala.pdf

  W mieście Łuków wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywało się na podstawie regulaminu utrzymania czystości i porządku, gdzie uregulowano to niezgodnie z ustawą o ochronie zwierząt. W 2006 roku funkcjonariusze miasta Łuków przekazali do schroniska M. Klamczyńskiego w Wołominie 48 psów, a w 2007 roku 31 psów.

 47. Gmina miejska Ełk (pow. ełcki, woj. warmińsko-mazurskie)
  06_elk_m.pdf
  07_08_elk_m.pdf
  elk_m_uchwala_2002.pdf
  elk_m_uchwala_2006.pdf

  W mieście Ełk (woj. warmińsko-mazurskie) obowiązywała do dnia 23.11.2006 uchwała rady miasta z dnia 27.05.2002 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt. Uchwała ta była pod wieloma względami niezgodna z ustawą o ochronie zwierząt (rozszerzenie wyłapywania na dodatkową kategorię zwierząt „pozbawionych opieki”, wyłapywanie także przez podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej - pracownika urzędu miasta, zaś w sprawie postępowania ze zwierzętami uchwała odsyła do regulaminu schroniska i umowy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami). Uchwała zobowiązywała jednak do umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku w Siedliskach k/Ełku i limitowała wyłapywanie pojemnością tego schroniska.

  Wbrew tej uchwale funkcjonariusz miasta Ełk zlecili w 2006 roku A. Golańskiemu wyłapywanie bezdomnych zwierząt, które trafić miały do M. Klamczyńskiego. Dotyczyło to 41 psów. Ponadto zawarli z A. Golańskim umowę o wywiezienie 100 psów ze schroniska w Siedliskach k/Ełku. Wedle doniesień prasowych miały trafić do schroniska M. Klamczyńskiego w Wołominie.

  Od 24.11.2006 obowiązywała nowa uchwała w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt, która przewidywała umieszczanie bezdomnych zwierząt w miejscu określonym w umowie z przedsiębiorcą prowadzącym wyłapywanie.

  W kolejnym, 2007 roku A. Golański ponownie wyłapał 60 psów i przywiózł je do E. Klamczyńskiego, a ponadto wywiózł 55 psów ze schroniska w Siedliskach do „przytulisk” E. Biedrzyckiej.