Łódzk.04.120.1091
UCHWAŁA Nr XVI/83/04
RADY GMINY W ZDUNACH
z dnia 29 marca 2004 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania.
(Łódź, dnia 11 maja 2004 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 60, poz. 369, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78) i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724, Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 3, poz. 21 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 135, poz. 1141) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), Rada Gminy w Zdunach uchwala, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Zduny przeprowadzane będzie okresowo i w zależności od potrzeb.
§ 2. 1. Informacja o terenie, granicach terenu, na którym będą wyłapywane zwierzęta oraz o podmiocie wykonującym wyłapywanie oraz o adresie schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu, będzie podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w sołectwach na 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania zwierząt. Informacja taka zostanie przekazana w formie pisemnej Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Łowiczu i Łowickiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt lub innej organizacji, której statutowym celem działań jest ochrona zwierząt z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadkach szczególnych (agresywność, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, podejrzenie o chorobę zakaźną) zwierzęta bezdomne, wałęsające się mogą być wyłapane doraźnie na zlecenie Urzędu Gminy w Zdunach bez podania informacji do publicznej wiadomości. W razie zaistnienia podejrzenia o chorobie zakaźnej, o wyłapywaniu zwierząt zostanie bezzwłocznie powiadomiony Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu.
§ 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może wykonać podmiot prowadzący schronisko lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie i dysponujący odpowiednimi środkami do wykonywania tego rodzaju usług z zachowaniem warunków określonych w przepisach o ochronie zwierząt, z którym zostanie zawarta przez Urząd Gminy odpowiednia umowa.
§ 4. Nadzór lekarsko - weterynaryjny nad wyłapywaniem zwierząt bezdomnych będzie pełnił lekarz weterynarii posiadający prawo wykonywania zawodu, który w razie potrzeby zapewni im niezbędną pomoc lekarsko - weterynaryjną.
§ 5. 1. Zwierzęta wyłapane na terenie gminy Zduny zostaną niezwłocznie umieszczone w schronisku, z którym będzie podpisana odpowiednia umowa w tej sprawie.
2. Zwierzęta wyłapane, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje podejrzenie zakażenia wścieklizną zostaną bezzwłocznie umieszczone w lecznicy zwierząt, dysponującej możliwościami przeprowadzenia obserwacji. Adres lecznicy zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zduny.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.