Łódzk.06.239.1856
UCHWAŁA Nr XXX/133/2006
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 9 czerwca 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych psów na terenie Gminy Żarnów.
(Łódź, dnia 8 lipca 2006 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 180) w związku z art. 11, ust. 1 - 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724, z 1998 r. Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 3, poz. 21, Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 135, poz. 1141) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) uchwala się, co następuje:
§ 1. Na terenie Gminy Żarnów wyłapywanie bezdomnych psów przeprowadzać się będzie okresowo, stosownie do napływających od mieszkańców gminy informacji o potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa, powodowanym przez wałęsające się psy.
§ 2. 1. Każdorazowo o terminie wyłapywania bezdomnych psów decyduje Wójt Gminy.
2. Wyłapywanie bezdomnych psów należy przeprowadzać na zasadach i warunkach określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 3. 1. Informacje o wyłapywaniu bezdomnych psów, podmiocie wykonującym wyłapywanie oraz miejscu i terminie ich przetrzymywania podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i tablicach ogłoszeń w sołectwach.
§ 4. Wyłapywane psy umieszczane będą w schronisku na zasadach i warunkach określonych stosownym porozumieniem.
§ 5. W przypadku ustalenia właściciela złapanego psa ponosi on koszty złapania psa, koszty pobytu psa w schronisku (jeżeli odbiór nastąpi ze schroniska) w wysokości kosztów poniesionych przez Gminę.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.