Łódzk.06.162.1306
UCHWAŁA Nr XXX/167/06
RADY GMINY W WRÓBLEWIE
z dnia 18 kwietnia 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wróblew.
(Łódź, dnia 17 maja 2006 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, zmiany: z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462), § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), oraz art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Sieradzu oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Łodzi Rada Gminy w Wróblewie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się na terenie gminy obowiązek okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt w celu zapewnienia im opieki i odpowiednich warunków bytowania, jak również ochrony przed nimi.
2. Przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie można ustalić ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt w danej miejscowości zarządza się w przypadku wystąpienia zagrożenia.
§ 3. 1. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało wyłapane, przed umieszczeniem zwierzęcia w schronisku, właściciel lub opiekun zwierzęcia ponosi koszty wyłapania i opieki nad zwierzęciem w wysokości wydatków poniesionych przez gminę.
2. Zwierzęta umieszczone w schronisku w wyniku ich wyłapania będą zwracane właścicielowi lub opiekunowi po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia oraz uregulowaniu wydatków poniesionych przez gminę z tytułu wyłapania i czasowego pobytu zwierzęcia w schronisku.
3. W przypadku nie zgłoszenia się lub niemożliwości ustalenia właściciela lub opiekuna wyłapanego zwierzęcia, zwierzę może być wydane osobie chętnej do jego nabycia, po przebytym okresie kwarantanny.
§ 4. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może wykonywać podmiot prowadzący schronisko lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807) na podstawie umowy zawartej z Wójtem Gminy Wróblew.
1) przewożenie bezdomnych zwierząt winno odbywać się w sposób humanitarny nie powodujący stresu zwierząt;
2) zwierzęta wyłapane na terenie gminy będą bezzwłocznie umieszczone w schronisku, z którym będzie zawarta odpowiednia umowa;
3) wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie wstrzymane w przypadku wystąpienia wścieklizny na terenie gminy do czasu jej wygaszenia.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wróblew.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.