Łódzk.01.177.2542
UCHWAŁA Nr XXVI/235/2001
RADY GMINY W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
z dnia 14 sierpnia 2001 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych psów oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
(Łódź, dnia 6 września 2001 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 3 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) i przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce i uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskiego, Rada Gminy w Woli Krzysztoporskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Na terenie gminy Wola Krzysztoporska wprowadza się obowiązek stałego wyłapywania bezdomnych psów w celu zapewnienia im opieki i odpowiednich warunków bytowania, jak również ochrony przed nimi.
§ 2. 1. Uchwałę o zachodzącej potrzebie i czasookresie wyłapywania bezdomnych psów podejmuje każdorazowo Zarząd Gminy.
2. Zarząd Gminy poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych:
a) termin ich wyłapywania,
b) granice terenu na którym będą wyłapywane,
c) adres schroniska z którym uzgodniono miejsce lokowania zwierząt po wyłapywaniu,
d) podmiot wykonujący wyłapywanie.
3. Zarząd Gminy zawrze umowę na przeprowadzenie wyłapywania bezdomnych psów z odpowiednim podmiotem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. O podjętych czynnościach Zarząd Gminy powiadomi każdorazowo Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - Oddział w Piotrkowie Trybunalskim.
§ 3. 1. Wyłapywane zwierzęta winny zostać niezwłocznie przekazane, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi transportu zwierząt, do schroniska dla zwierząt.
2. Przewiezione do schroniska wyłapane zwierzęta podlegają niezbędnym szczepieniom ochronnym oraz badaniu przez lekarza weterynarii.
3. Właścicielowi, zgłaszającemu się do schroniska po psa wyłapanego podczas prowadzonej akcji, zwierzę może być wydane po udowodnieniu, iż zgłaszający się jest właścicielem zwierzęcia oraz pod warunkiem uiszczenia kosztów utrzymania zwierzęcia w schronisku i jego szczepienia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.