Łódzk.03.35.368
UCHWAŁA Nr V/33/03
RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz o rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi.
(Łódź, dnia 24 lutego 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 oraz Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 3, poz. 21 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1141), § 2 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), po zasięgnięciu opinii upoważnionego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce w uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Rada Miejska w Wieruszowie uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie gminy Wieruszów obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych przeprowadzane będzie okresowo, w zależności od potrzeb.
§ 3. Ustala się obowiązek zawarcia umowy na przeprowadzenie wyłapywania bezdomnych zwierząt z podmiotem prowadzącym schronisko lub z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).
§ 4. 1. Wyłapane z terenu gminy Wieruszów zwierzęta będą umieszczane w schronisku, z wyjątkiem zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazywało na zarażenie wścieklizną, wymagające bezzwłocznego umieszczenia w lecznicy zwierząt, dysponującej możliwościami przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji.
2. Zwierzęta umieszczone w schronisku dla zwierząt mogą być odbierane przez ich właścicieli w ciągu 14 dni na zasadach określonych w regulaminie schroniska dla zwierząt.
§ 5. 1. Informacja o terminie, obszarze i podmiocie wykonującym wyłapywanie oraz adresie schroniska dla zwierząt będzie podawana przez Burmistrza Wierszowa do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie ogłoszeń na terenie gminy Wieruszów na 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania zwierząt z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadkach szczególnych (np. ze względu na agresywność zwierzęcia stwarzającego bezpośrednio zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, podejrzenie o chorobę zakaźną), zwierzęta bezdomne oraz wałęsające się mogą być wyłapywane doraźnie na zlecenie Urzędu Miejskiego w Wieruszowie bez podawania informacji, o której mowa w ust. 1 do publicznej wiadomości.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa.
§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.