Łódzk.02.243.3134
UCHWAŁA Nr XXXV/39/02
RADY GMINY W WIELGOMŁYNACH
z dnia 5 września 2002 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/34/02 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 8 lipca 2002 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania.
(Łódź, dnia 3 października 2002 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) Rada Gminy w Wielgomłynach uchwala, co następuje:
§ 1. § 1 cytowanej uchwały otrzymuje brzmienie: "Na terenie gminy Wielgomłyny wprowadza się obowiązek okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt w celu zapewnienia im opieki i odpowiednich warunków bytowania, jak również ochrony przed nimi".
§ 2. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Zwierzęta wyłapane na terenie gminy będą bezzwłocznie umieszczane w schronisku, z którym będzie zawarta odpowiednia umowa z wyjątkiem zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje na zarażenie wścieklizną i należy je poddać niezwłocznej obserwacji lekarza weterynarii posiadającego prawo wykonywania zawodu".
§ 3. Skreśla się § 6 ust. 2 uchwały.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wielgomłynach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.