Łódzk.02.243.3133
2002-10-18 zm. Łódzk.02.243.3134 §1, §2, §3
UCHWAŁA Nr XXXIV/34/02
RADY GMINY W WIELGOMŁYNACH
z dnia 8 lipca 2002 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania.
(Łódź, dnia 3 października 2002 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) Rada Gminy w Wielgomłynach uchwala, co następuje:
§ 1. (1) Na terenie gminy Wielgomłyny wprowadza się obowiązek okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt w celu zapewnienia im opieki i odpowiednich warunków bytowania, jak również ochrony przed nimi.
§ 2. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt może zajmować się podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie i dysponujący odpowiednimi środkami do wykonywania usług z zapewnieniem warunków określonych w przepisach, posiadający zezwolenie Wójta Gminy na prowadzenie działalności ochronnej nad bezdomnymi zwierzętami, z którym zostanie zawarta odpowiednia umowa.
§ 3. Nadzór lekarsko-weterynaryjny będzie pełnił lekarz weterynarii posiadający prawo wykonywania zawodu.
§ 4. 1. (2) Zwierzęta wyłapane na terenie gminy będą bezzwłocznie umieszczane w schronisku, z którym będzie zawarta odpowiednia umowa z wyjątkiem zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje na zarażenie wścieklizną i należy je poddać niezwłocznej obserwacji lekarza weterynarii posiadającego prawo wykonywania zawodu.
2. Zwierzęta umieszczone w schronisku mogą być odbierane za stosowną opłatą.
§ 5. Przewożenie bezdomnych zwierząt winno odbywać się w sposób humanitarny niepowodujący stresu zwierząt.
§ 6. 1. Informacja o terminie, obszarze i podmiocie wykonującym wyłapywanie oraz adresie schroniska, będzie podawana do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie ogłoszeń w sołectwach na 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania zwierząt z zastrzeżeniem ust. 2.
2. (3) (skreślony).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Wielgomłynach.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Wielgomłynach.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.