Łódzk.06.213.1676
UCHWAŁA Nr XXXI/182/06
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 26 kwietnia 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
(Łódź, dnia 16 czerwca 2006 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 111, poz. 724, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) Rada Gminy w Widawie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na obszarze Gminy Widawa ma charakter okresowy i dokonywane jest w celu zapewnienia im opieki i odpowiednich warunków bytowania jak również ochrony przed nimi, przez uprawniony podmiot, wybrany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
2. Wójt Gminy zawrze umowę z podmiotem wybranym w trybie, o jakim mowa w ust. 1 oraz powiadomi o jej zawarciu Powiatowego Lekarza Weterynarii i organizację społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
3. Umowa, o której mowa w ust. 2, winna zawierać w szczególności, iż:
1) okres przebywania zwierząt pod opieką ww. podmiotu wynosić będzie trzy miesiące od daty ich przyjęcia;
2) po upływie ww. okresu czasu zwierzęta stają się nieodpłatnie własnością podmiotu, o którym mowa w ust. 2 i mogą być przeznaczone do adopcji bądź wykupu.
4. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną niezwłocznie przewiezione do miejsca, o którym mowa w ust. 2.
§ 2. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Widawie oraz powiadamia lekarza weterynarii, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych:
1) termin ich wyłapywania;
2) granice terenu, na którym będą wyłapywane;
3) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu;
4) podmiot wykonujący wyłapywanie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.