Łódzk.01.106.1116
UCHWAŁA NR XXIX/242/2001
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia 27 kwietnia 2001 roku
w sprawie wyłapywania bezdomnych i bezpańskich psów z terenu Gminy i Miasta Warta.
(Łódź, dnia 13 czerwca 2001 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) uchwala, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych i bezpańskich psów na terenie Gminy i Miasta Warta ma charakter stały i odbywa się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.
§ 2. Informacja o rozpoczęciu wyłapywania bezdomnych zwierząt i adresie schroniska dla zwierząt, w którym będą umieszczane po wyłapywaniu będzie wywieszona na tablicach ogłoszeń Gminy i Miasta Warta, co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem akcji.
§ 3. Zwierzęta po wyłapaniu umieszcza się w schronisku dla zwierząt, gdzie są utrzymywane na koszt Gminy i Miasta Warta przez okres 14 dni.
§ 4. W przypadku, gdy po odbiór zwierzęcia zgłasza się właściciel, zwierzę może być mu wydane za zwrotem kosztów związanych z jego wyłapaniem i utrzymaniem w schronisku.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Warcie.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.