Łódzk.01.57.579
UCHWAŁA NR XXIX/200/01
RADY GMINY UJAZD
z dnia 27 lutego 2001 roku
w sprawie okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt - psów na terenie Gminy Ujazd.
(Łódź, dnia 13 kwietnia 2001 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111 poz. 724, ze zmianami/) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami), Rada Gminy Ujazd uchwala, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt - psów ma charakter okresowy.
§ 2. Dni wyłapywania psów bezdomnych oraz granice terenu, na którym będą psy wyłapywane - Zarząd Gminy poda do publicznej wiadomości na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie objętym wyłapywaniem.
§ 3. Wyłapane psy zostaną umieszczone w Schronisku dla Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim.
§ 4. Wyłapanie psów nastąpi przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.
§ 5. Wyłapywanie psów nastąpi na koszt Gminy Ujazd.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§ 7. Sprawozdanie z wykonania uchwały Zarząd Gminy będzie składał do dnia 30 kwietnia każdego roku - za rok poprzedni.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.