UCHWAŁA Nr XII/100/2007
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt.
(Łódź, dnia 27 lipca 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 11 ust. 3 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii Łódzkiego Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami, Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:
§ 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta, ustala się zasady i warunki wyłapywania zwierząt bezdomnych (domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką której zwierzę pozostawało) i dalszego postępowania z nimi.
§ 2. 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych ma charakter stały.
2. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.
3. Środki do przewozu zwierząt winny spełniać warunki, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
§ 3. 1. Granicami terenu objętym wyłapywaniem są granice administracyjne Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
2. Podmiotem uprawnionym do wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego jest prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim na podstawie umowy zawartej z Miastem.
3. Zwierzęta wyłapywane z terenu Miasta zostaną umieszczone w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kępa 3, które zapewni im fachową opiekę.
4. Odbiór psa (umieszczonego w schronisku w wyniku przeprowadzonej akcji wyłapywania) przez właściciela wymaga wniesienia opłaty określonej w cenniku usług Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim.
§ 4. Przyjmuje się "Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego" określający politykę miasta wobec problemu bezdomności zwierząt, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
§ 6. Traci moc uchwała Nr VIII/98/03 Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.Urz. Województwa Łódzkiego Nr 171, poz. 1704).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
PROGRAM ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Celem Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego jest w szczególności:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt;
2) ograniczanie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów, poprzez intensywną sterylizację lub kastrację;
3) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta poprzez konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa;
4) edukacja poprzez popularyzację wśród mieszkańców Miasta zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.
2. Właściwym do realizacji działań dotyczących przeciwdziałania bezdomności zwierząt jest Wydział Inżyniera Miasta Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, we współpracy z:
1) organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, w tym z Łódzkim Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami w Łodzi;
2) policją i strażą miejską poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku przez właścicieli zwierząt domowych oraz innych obowiązków ustalonych w odrębnych przepisach.
Rozdział II
Formy zapobiegania bezdomności zwierząt
§ 2. Realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt polega na:
1) zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt;
2) zmniejszeniu populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację lub kastrację;
3) zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku i poszukiwanie dla nich właścicieli;
4) rejestracji psów będących własnością mieszkańców Miasta;
5) edukacji mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec nich.
§ 3. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez:
1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt (w szczególności psów i kotów) oraz umieszczanie tych zwierząt w schronisku dla zwierząt;
2) poszukiwanie opiekuna dla zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu itp.) utraciły właściciela;
3) zapewnienie opieki i pomocy lekarsko - weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom oraz innym zwierzętom z terenu Miasta, które utraciły właściciela lub zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, a których właścicieli nie ustalono.
2. Miasto może poszukiwać nowych właścicieli dla psów i kotów lub wspierać dotychczasowych właścicieli w poszukiwaniach nowych właścicieli dla tych zwierząt, poprzez:
1) organizowanie w porozumieniu ze schroniskiem dla zwierząt festynów, w czasie których będą przeprowadzane aukcje bezdomnych zwierząt;
2) przeprowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnych zachęcających do opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
§ 4. Sposobami zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych wśród zwierząt umieszczonych w schronisku jest przeprowadzanie na koszt Miasta zabiegów sterylizacji lub kastracji, przed przekazaniem ich nowym właścicielom.
§ 5. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców Miasta realizowana będzie w szczególności poprzez egzekwowanie od posiadaczy psów i innych zwierząt domowych obowiązków w zakresie utrzymania i zasad humanitarnego traktowania zwierząt, określonych w uchwale Nr LIV/463/2006 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 158, poz. 1269) oraz poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych, przekazywanie ich nowym właścicielom lub do schroniska dla zwierząt.
§ 6. 1. Jednym ze sposobów zapobiegania bezdomności psów umieszczonych w schronisku jest wprowadzenie ich trwałego oznakowanie na koszt Miasta za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa), przed przekazaniem ich nowym właścicielom.
2. Miasto zapewnia prowadzenie bazy danych właścicieli oznakowanych psów przede wszystkim dla ustalenia właściciela psa zagubionego lub psa, który pogryzł człowieka oraz ustalenia, czy pies został poddany obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
3. Dokumentacja danego zwierzęcia musi zawierać jego zdjęcie i opis szczegółowy.
Rozdział III
Edukacja
§ 7. 1. Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Miasta o obowiązkach ciążących na osobach utrzymujących lub hodujących psy albo koty i zasadach humanitarnego traktowania zwierząt, Miasto realizować będzie poprzez działania popularyzatorskie i edukacyjne.
2. Do podstawowych działań, o których mowa w ust. 1, należą w szczególności:
1) wydawanie ulotek i plakatów propagujących odpowiednie warunki utrzymania psów i kotów;
2) zamieszczanie w lokalnej prasie artykułów poświęconych prawom zwierząt, obowiązkom ich właścicieli oraz propagujących odpowiedzialne posiadanie zwierząt;
3) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz zachęcanie do uczestnictwa mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w działalności takich organizacji.
§ 8. 1. Działaniem określonym w § 7, obejmuje się dzieci i młodzież uczęszczającą do placówek oświatowych z terenu Miasta.
2. Podstawowymi formami działań, o których mowa w ust. 1, powinny być w szczególności:
1) włączanie do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz popularyzacja standardów opieki nad zwierzętami;
2) organizowanie konkursów, akcji i prelekcji dla dzieci i młodzieży na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami;
3) organizowanie lekcji i spotkań edukacyjnych z osobami hodującymi psy, koty i inne zwierzęta oraz z organizacjami zrzeszającymi te osoby lub organizacjami, których celem jest ochrona zwierząt;
4) organizowanie wyjazdów do schronisk dla bezdomnych zwierząt;
5) propagowanie wolontariatu na rzecz ochrony zwierząt i prowadzenia opieki nad bezdomnymi psami lub kotami;
6) nawiązanie współpracy przez miejskie placówki oświatowe z organizacjami, których statutowa działalność związana jest z opieką nad zwierzętami oraz popularyzacją utrzymania i hodowli psów, kotów lub innych zwierząt.
Rozdział IV
Inne regulacje
§ 9. 1. W corocznym budżecie Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki, będą uchwalane środki finansowe na realizację zadań Gminy - Miasto, związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt.
2. W corocznym planie zadaniowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną określone do sfinansowania zadania z zakresu edukacji ekologicznej w sferze humanitarnego traktowania zwierząt.