Łódzk.03.358.3661
UCHWAŁA Nr XII/79/03
RADY GMINY W SZCZERCOWIE
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi.
(Łódź, dnia 29 grudnia 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), po zasięgnięciu opinii Bełchatowskiego Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt i uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Bełchatowie, Rada Gminy w Szczercowie uchwala, co następuje:
§ 1. Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Szczerców podlegają okresowemu wyłapaniu.
§ 2. 1. Wyłapaniem objęte są zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt (art. 4 pkt 16), które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub opiekuna.
2. Wymienione w ust. 1 zwierzęta będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez upoważnione osoby, że zwierzę pozostaje bez opieki.
§ 3. 1. Wójt gminy, co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem akcji wyłapywania zwierząt, o których mowa w § 1, zawiadamia mieszkańców podając do publicznej wiadomości:
a) teren wyłapywania,
b) terytorium zasięgu akcji,
c) podmiot wykonujący wyłapywanie,
d) adres schroniska, w którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po odłapaniu.
2. W przypadkach pojedynczych lub stwarzających szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, np.: agresywność zwierząt, zwierzęta bezdomne mogą być wyłapywane doraźnie na zlecenie wójta bez podania informacji o wyłapaniu do publicznej wiadomości.
§ 4. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie zlecane wyłącznie podmiotowi zawodowo trudniącemu się tą działalnością.
2. Podmiot zapewni, że stosowane urządzenia i środki nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, ani też nie zadają cierpienia.
3. Podmiot wyłapujący jest odpowiedzialny za przeprowadzenie akcji w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
4. W czasie akcji wyłapywania i transportowania zwierząt, podmiot odpowiedzialny za wyłapywanie i umieszczenie zwierząt w schronisku, zapewni humanitarne ich traktowanie, a w miarę potrzeb opiekę weterynaryjną.
§ 5. Właścicielom zapewnić należy możliwość odzyskania swoich zwierząt, które zostały w czasie akcji odłapane i umieszczone w schronisku w terminie 7 dni.
Właściciel odzyskuje swe zwierzę po uiszczeniu kosztów związanych z jego wyłapywaniem i utrzymaniem w schronisku.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.