Łódzk.02.114.1859
UCHWAŁA Nr XXIV/181/2002
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 27 marca 2002 r.
w sprawie wyłapywania zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
(Łódź, dnia 24 maja 2002 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.), § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) Rada Miejska w Sulejowie, po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce w uzgodnieniu z lekarzem weterynarii uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie miasta i gminy Sulejów obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt.
1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych ma charakter stały.
2. Jednostkowe decyzje o czasie i potrzebie wyłapywania bezdomnych zwierząt podejmować będzie Burmistrz.
§ 2. Organem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i techniczne przeprowadzenie akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt będzie Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie.
§ 3. Sposób prowadzenia akcji oraz dalsze postępowanie z wyłapanymi zwierzętami określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Sulejowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

ZAŁĄCZNIK
W celu zapewnienia opieki i odpowiednich warunków bytowania bezdomnych zwierząt oraz w celu zapobiegania zagrożenia dla ludności i środowiska, ze strony tych zwierząt podjęte zostaną czynności związane z przeprowadzeniem akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt.
1. W akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt użyte mogą być tylko takie środki techniczne, które nie będą powodować bólu u zwierząt. Do środków tych zalicza się: pistolet palmera, poskrom, specjalne sieci, obrożę i smycz, odpowiedni środek transportu.
2. Zabrania się stosowania pętli zaciskających szyję zwierzęcia.
3. Wyłapane zwierzęta winny zostać niezwłocznie przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim.
4. Wyłapane zwierzęta w zależności od gatunku należy przewozić do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim oddzielnie.
5. Przewożenie bezdomnych zwierząt winno odbywać się w sposób humanitarny nie powodujący stresu zwierząt.
6. Przewiezione do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim wyłapane zwierzęta podlegają niezbędnym szczepieniom ochronnym oraz przebadaniu przez lekarza weterynarii.
7. Właścicielowi, zgłaszającemu się do Schroniska po psa lub kota wyłapanego podczas prowadzonej akcji, zwierzę może być wydane po udokumentowaniu, iż zgłaszający się jest właścicielem zwierzęcia oraz po opłaceniu zryczałtowanych kosztów utrzymania zwierzęcia w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim i opłat za przeprowadzone szczepienia.
8. Dokumentami, o których mowa w punkcie 7, mogą być w szczególności: pokwitowanie wpłaty podatku od posiadania psów, zaświadczenia o jego rejestracji, książeczka zdrowia zwierzęcia.