Łódzk.03.225.2134
UCHWAŁA Nr VII/53/03
RADY GMINY STRZELCE
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania.
(Łódź, dnia 16 sierpnia 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) i art. 11 ust. 1 i 3 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) w uzgodnieniu z lekarzem weterynarii, Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Strzelce ma charakter stały.
§ 2. Wyłapywaniu podlegają zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
§ 3. Wyłapywanie zwierząt odbywa się w sposób gwarantujący ich humanitarne traktowanie.
§ 4. Wyłapane zwierzęta umieszcza się w schronisku na podstawie stosownej umowy zawartej z właścicielem schroniska dla zwierząt.
§ 5. 1. Zwierzę w schronisku musi przebywać co najmniej 15 dni, ze względu na konieczność obserwacji pod kątem ujawnienia się objawów wścieklizny, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przed upływem terminu wymienionego w ust. 1, zwierzę może być zwrócone osobie, która udokumentuje, że przed wyłapaniem była jego właścicielem lub opiekunem, pod warunkiem udokumentowania zaszczepienia przeciw wściekliźnie oraz poniesie koszty finansowe związane z wyłapaniem i pobytem w schronisku i poniesie kary przewidziane przepisami.
§ 6. Po upływie terminu wymienionego w § 5 ust. 1 zwierzę może zostać sprzedane.
§ 7. 1. Dopuszcza się uśmiercenia zwierząt przebywających w schronisku wyłącznie:
1) ze względu na nadmierną agresywność powodującą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego - po 15 dniowym okresie obserwacji;
2) ze względów humanitarnych;
3) ze względów sanitarnych - decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii;
4) w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
2. Decyzje o uśmierceniu zwierzęcia podejmuje lekarz weterynarii nadzorujący schronisko.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.