Łódzk.06.342.2617
2006.10.22 zm. Łódzk.06.342.2618 § 1
UCHWAŁA Nr XXXII/145/06
RADY GMINY SŁUPIA
z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki.
(Łódź, dnia 7 października 2006 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1002, Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289) i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) Rada Gminy Słupia uchwala, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Słupia przeprowadzane będzie okresowo i w zależności od potrzeb.
§ 2. 1. Informacja o terminie, obszarze i podmiocie wykonującym wyłapywanie oraz adresie schroniska, w którym zwierzęta zostaną umieszczone będą podawane do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie ogłoszeń w sołectwach na 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania zwierząt.
2. W przypadkach pojedynczych lub szczególnych (np. agresywność, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, podejrzenie o chorobę zakaźną) zwierzęta bezdomne, wałęsające się mogą być wyłapywane doraźnie na zlecenie Urzędu Gminy, bez podawania informacji do publicznej wiadomości.
§ 3. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt powierzone zostanie na podstawie umowy podmiotowi posiadającemu odpowiednie kwalifikacje.
2. Podmiot zapewni, aby stosowane urządzenia i środki nie powodowały zagrożeń dla życia i zdrowia zwierząt ani też nie zadawały cierpienia.
3. Podmiot wyłapujący jest odpowiedzialny za przeprowadzenie akcji w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
4. W czasie akcji wyłapywania i transportowania zwierząt, podmiot odpowiedzialny za wyłapywanie i umieszczanie zwierząt w schronisku, zapewni humanitarne ich traktowanie, a w miarę potrzeby opiekę weterynaryjną.
§ 4. Nadzór lekarsko - weterynaryjny nad wyłapywaniem zwierząt bezdomnych zapewni Punkt Weterynaryjny w Słupi.
§ 5. (1) Właściciele wyłapanych zwierząt odbierając je ze schroniska zobowiązani są do:
1) wpłacenia do kasy Gminy kosztów poniesionych za wyłapanie zwierzęcia i dowóz do schroniska.
2) uiszczenia kosztów utrzymania zwierzęcia i ewentualnych kosztów leczenia.
§ 6. (2) (skreślony).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.