Łódzk.06.132.1037
UCHWAŁA Nr XXXIII/198/06
RADY GMINY SKIERNIEWICE
z dnia 3 marca 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Skierniewice oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.
(Łódź, dnia 21 kwietnia 2006 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Skierniewicach oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Rada Gminy Skierniewice uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała reguluje zasady i warunki wyłapywania zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały - zwanych dalej "zwierzętami bezdomnymi".
§ 2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w sposób:
a) stały - w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa,
b) okresowy - w odniesieniu do większych obszarów Gminy Skierniewice, w miarę potrzeb.
§ 3. 1. Wyłapywanie oraz przetrzymywanie zwierząt bezdomnych zostanie powierzone podmiotowi prowadzącemu schronisko dla bezdomnych zwierząt lub podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w tym zakresie, na podstawie umowy, spełniającemu wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753).
2. Wyłapywanie oraz przetrzymywanie zwierząt bezdomnych odbywać się będzie w warunkach odpowiadających przepisom ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniom.
§ 4. O terminie i granicach terenu, na którym prowadzone będzie okresowe wyłapywanie bezdomnych zwierząt należy podać do publicznej wiadomości w formie pisemnych ogłoszeń przekazanych sołtysom i wywieszonych w miejscach ogólnodostępnych na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania.
§ 5. Zwierzęta umieszczone w punkcie przetrzymywania w wyniku ich złapania będą zwracane ich właścicielom po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia, w ciągu 14 dni od złapania. Właściciele zwierząt mają prawo do ich odebrania ze schroniska po uiszczeniu stosownej opłaty za przetrzymywanie zwierząt.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skierniewice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.