Łódzk.06.237.1826
2006.07.22 zm. Łódzk.06.237.1829 § 1
UCHWAŁA Nr LV/37/06
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki.
(Łódź, dnia 7 lipca 2006 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17, poz. 126) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Wyłapywaniu podlegają zwierzęta domowe które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Skierniewice odbywać się będzie w sposób stały na zasadach interwencyjnego odławiania pojedynczych sztuk i okresowo w postaci akcji dotyczącej całego obszaru lub części obszaru Miasta.
§ 3. 1. Potrzebę przeprowadzenia interwencyjnego wyłapywania bezdomnego zwierzęcia stwierdza Straż Miejska lub inne upoważnione osoby, w oparciu o własne ustalenia oraz na podstawie potwierdzonej przez zarządców budynków lub mieszkańców informacji, iż zwierzę pozostaje bez opieki, swobodnie przemieszcza się, stwarzając zagrożenie dla porządku publicznego.
2. Decyzje o wyłapywaniu zwierzęcia podejmuje z upoważnienia Prezydenta Miasta Skierniewice Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska lub Komendant Straży Miejskiej.
§ 4. 1. W przypadkach występowania na terenie Miasta większej ilości bezdomnych zwierząt zagrażających porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu ludzi Prezydent Miasta Skierniewice może zarządzić akcje okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt.
2. Zawiadomienie o terminie planowanej akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt, obszarze i podmiocie wykonującym wyłapywanie będzie podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta co najmniej na 21 dni przed jej przeprowadzeniem.
2. Termin powiadamiania nie obowiązuje w przypadku stwierdzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii podejrzenia chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu, między innymi wścieklizny oraz w przypadku zwierząt zachowujących się w sposób agresywny.
3. Nadzór lekarsko - weterynaryjny nad wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zapewni lekarz weterynarii, z którym będzie podpisana stosowna umowa, każdorazowo powiadamiany o planowanym terminie wyłapywania zwierząt.
§ 5. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt zostaje powierzone w drodze umowy zawartej przez Miasto Skierniewice z podmiotem prowadzącym Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt na terenie Miasta Skierniewice, wyłonionym w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadkach szczególnie trudnych np. agresywności lub podejrzenia o chorobę zakaźną dopuszcza się wyłapanie zwierzęcia przy użyciu broni pneumatycznej przez osobę fizyczną lub prawną posiadającą odpowiednie kwalifikacje, z którą Miasto zawrze stosowną umowę.
§ 6. Miejscem umieszczania bezdomnych zwierząt będzie Miejskie Schronisko dla Zwierząt przy ul. Pamiętnej 16 w Skierniewicach.
§ 7. 1. Podmiot zajmujący się czynnością określoną w § 2 będzie używał do odłowu zwierząt specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawać im cierpienia.
2. Podmiot wyłapujący jest odpowiedzialny za przeprowadzenie akcji w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
3. Środki transportowe do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.).
§ 8. 1. Właściciele wyłapanych zwierząt mogą je odebrać ze schroniska po:
a) wpłaceniu do kasy Urzędu Miasta kosztów poniesionych za wyłapanie zwierzęcia i dowóz do schroniska,
b) uiszczeniu kosztów utrzymania zwierzęcia i ewentualnych kosztów leczenia.
2. Podstawą do odebrania zwierzęcia ze schroniska jest uiszczenie kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt a i b.
§ 9. (1) Zwierzęta, które nie zostaną odebrane ze schroniska mogą być poddane sterylizacji, kastracji lub oddane w opiekę innej osobie.
§ 10. 1. Informacje o bezdomnych zwierzętach przyjmowane będą przez:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta tel. (0-46) 833 23 01,
- Straż Miejską tel. (0-46) 833 37 79.
2. Kontakt telefoniczny z wyżej wymienionymi jednostkami będzie podawany do wiadomości publicznej cyklicznie (co najmniej 1 raz w miesiącu) w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 13. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 195/99/16 Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 21 grudnia 1999 r.