Łódzk.02.128.2001
UCHWAŁA Nr XXVI/223/2002
RADY GMINY W SĘDZIEJOWICACH
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania.
(Łódź, dnia 11 czerwca 2002 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) Rada Gminy w Sędziejowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Sędziejowice przeprowadzane będzie okresowo i w zależności od potrzeb.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może wykonywać podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie i dysponujący odpowiednimi środkami do wykonywania usług z zapewnieniem warunków określonych w przepisach, posiadający zezwolenie Wójta Gminy na prowadzenie działalności ochronnej nad bezdomnymi zwierzętami, z którym zostanie zawarta odpowiednia umowa.
§ 3. Nadzór lekarsko - weterynaryjny nad wyłapywaniem zwierząt bezdomnych zapewni Zakład Weterynarii Sędziejowice - Kolonia 5.
§ 4. 1. Zwierzęta wyłapane na terenie gminy będą bezzwłocznie umieszczone w schronisku, z którym będzie zawarta odpowiednia umowa, z wyjątkiem zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje na zarażenie wścieklizną i wymagają bezzwłocznego umieszczenia w lecznicy zwierząt, dysponującej możliwościami przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji.
2. Zwierzęta umieszczone w schronisku mogą być wykupywane przez właścicieli na zasadach określonych w regulaminie schroniska.
§ 5. 1. Informacja o terminie, obszarze i podmiocie wykonującym wyłapywanie oraz adresie schroniska, będzie podawana do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie ogłoszeń w sołectwach na 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania zwierząt z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadkach pojedynczych lub szczególnych (np. agresywność, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, podejrzenie o chorobę zakaźną), zwierzęta bezdomne, wałęsające się mogą być wyłapywane doraźnie na zlecenie Urzędu Gminy, bez podawania informacji do publicznej wiadomości.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Sędziejowice.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Sędziejowice.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.