Łódzk.03.278.2448
UCHWAŁA Nr VIII/38/03
RADA GMINY SADKOWICE
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
(Łódź, dnia 8 październik 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 3, poz. 21, Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 135, poz. 1141) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 763) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Rawie Mazowieckiej oraz zaciągnięciu opinii Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Łodzi Rada Gminy Sadkowice uchwala, co następuje.
§ 1. Na terenie gminy wprowadza się obowiązek okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt celem zapewnienia im opieki i odpowiednich warunków bytowania.
§ 2. Wyłapywaniem są objęte zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela.
§ 3. Nadzór weterynaryjno-lekarski nad akcją wyłapywania bezdomnych zwierząt będzie pełnił lekarz weterynarii wyznaczony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej.
§ 4. Wójt Gminy, na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem akcji wyłapywania zwierząt o której mowa w § 1 zawiadamia mieszkańców podając do publicznej wiadomości:
1) termin wyłapywania;
2) terytorium zasięgu akcji;
3) podmiot wykonujący wyłapywanie;
4) adres schroniska, w którym umieszczone będą odłapane zwierzęta.
§ 5. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie zlecone wyłącznie podmiotowi zawodowo trudniącemu się tą działalnością.
2. Podmiot zapewni, że stosowane urządzenia i środki nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani też nie zadają im cierpienia.
3. Podmiot wyłapujący jest odpowiedzialny za przeprowadzenie akcji w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
4. W czasie akcji wyłapywania i transportowania zwierząt podmiot odpowiedzialny za wyłapywanie i umieszczenie zwierząt w schronisku, zapewni humanitarne ich traktowanie, a w miarę potrzeby opiekę weterynaryjną.
§ 6. 1. Właścicielom zwierząt zapewnić należy możliwość odzysku swoich zwierząt, które zostały podczas akcji odłapane i umieszczone w schronisku, w terminie 7 dni od zakończenia akcji wyłapywania.
2. Właściciel odzyskuje swe zwierzęta po uiszczeniu kosztów związanych z ich wyłapywaniem i utrzymaniem w schronisku.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz sołectwa.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.