Łódzk.06.203.1604
UCHWAŁA Nr XLV/339/2006
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego postępowania z tymi zwierzętami na terenie Gminy Rzgów.
(Łódź, dnia 12 czerwca 2006 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959) i § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Łodzi oraz po zasięgnięciu opinii Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Rada Miejska w Rzgowie uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Rzgów obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Rzgów przeprowadzone będzie okresowo i w zależności od potrzeb.
§ 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może prowadzić podmiot prowadzący schronisko lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie i dysponujący odpowiednimi środkami do wykonywania usług, przy zapewnieniu warunków określonych w przepisach, posiadający stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności ochronnej nad bezdomnymi zwierzętami, z którymi zostanie podpisana stosowna umowa.
§ 4. Nadzór lekarsko - weterynaryjny będzie pełnił lekarz weterynarii posiadający prawo do wykonywania zawodu, który w razie potrzeby zapewni niezbędną pomoc lekarsko - weterynaryjną.
§ 5. 1. Zwierzęta wyłapywane na terenie gminy będą niezwłocznie umieszczane w schronisku lub hotelu dla zwierząt, z którym będzie zawarta umowa, z wyjątkiem zwierząt, które pokąsały ludzi lub których zachowanie wskazuje na zarażenie wścieklizną i wymagają umieszczenia w lecznicy dla zwierząt, dysponującej możliwościami przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji.
2. Zwierzęta umieszczone w schronisku lub hotelu mogą być odbierane przez właścicieli na zasadach określonych w regulaminie schroniska lub hotelu.
§ 6. 1. Informacja o terminie, obszarze i podmiocie wykonującym wyłapywanie oraz adres schroniska lub hotelu dla zwierząt będzie podawana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie ogłoszeń na danym terenie na 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania z zastrzeżeniem ust. 3.
2. O akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt powinien być każdorazowo poinformowany Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi oraz Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.
3. W przypadkach szczególnych (np. agresywności, zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi, lub podejrzenie o chorobę zakaźną) zwierzęta bezdomne lub wałęsające się, mogą być wyłapywane na zlecenie Burmistrza Gminy Rzgów bez podania informacji do publicznej wiadomości. W przypadku podejrzenia u wyłapywanych zwierząt choroby zakaźnej, o fakcie tym powinien być poinformowany bezzwłocznie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.