Łódzk.01.159.2160
UCHWAŁA Nr V/33/01
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 20 lipca 2001 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych psów oraz o rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi.
(Łódź, dnia 16 sierpnia 2001 r.)
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) i § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) Rada Gminy Rozprza, Towarzystwa Opieki nad po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela Zwierzętami w Polsce i uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Piotrkowie Tryb. uchwala, co następuje:
§ 1. Na terenie Gminy Rozprza wprowadza się obowiązek stałego wyłapywania bezdomnych psów w celu zapewnienia im opieki i odpowiednich warunków bytowania jak również ochrony przed nimi.
§ 2. 1. Decyzje o czasie i zachodzącej potrzebie wyłapywania bezdomnych psów podejmuje każdorazowo Zarząd Gminy.
2. Zarząd Gminy poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych
- termin ich wyłapywania,
- granice terenu na którym będą wyłapywane,
- adres schroniska z którym uzgodniono miejsce lokowania zwierząt po wyłapaniu,
- podmiot wykonujący wyłapywanie
3. Zarząd Gminy zawrze umowę na przeprowadzenie wyłapywania bezdomnych psów z odpowiednim podmiotem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. O podjętych czynnościach Zarząd Gminy powiadomi każdorazowo Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - Oddział w Piotrkowie Tryb.
§ 3. 1. Wyłapane zwierzęta winny zostać niezwłocznie przekazane, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi transportu zwierząt do Schroniska dla Zwierząt.
2. Przewiezione do schroniska wyłapane zwierzęta podlegają niezbędnym szczepieniom ochronnym oraz przebadaniu przez lekarza weterynarii.
3. Właścicielowi, zgłaszającemu się do schroniska po psa wyłapanego podczas prowadzonej akcji, zwierzę może być wydane po udowodnieniu, iż zgłaszający się jest właścicielem zwierzęcia oraz pod warunkiem uiszczenia kosztów utrzymania zwierzęcia w schronisku i jego szczepienia.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.