Łódzk.05.371.3792
UCHWAŁA Nr XXVI /133/05
RADY GMINY ROKICINY
z dnia 1 grudnia 2005 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.
(Łódź, dnia 16 grudnia 2005 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, (tj. Dz. U. z 2003 Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116 poz. 753) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, Rada Gminy Rokiciny uchwala co następuje:
§ 1. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Rokiciny podlegają stałemu wyłapywaniu.
§ 2. 1. Wyłapywaniem objęte są zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela.
2. Wymienione w ust. 1 zwierzęta będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez upoważnione osoby, że zwierzę pozostaje bez opieki.
§ 3. Decyzje o czasie i zachodzącej potrzebie wyłapywania bezdomnych zwierząt podejmuje każdorazowo Wójt Gminy bądź Sekretarz Gminy w przypadku nieobecności Wójta Gminy.
§ 4. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt zostanie zlecane podmiotowi trudniącemu się działalnością w tym zakresie i mającemu ku temu stosowne uprawnienia.
2. Podmiot zapewni, aby stosowne urządzenia i środki nie powodowały zagrożeń dla życia i zdrowia zwierząt ani też nie zadawały cierpienia.
3. Podmiot wyłapujący jest odpowiedzialny za przeprowadzenie akcji w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
4. W czasie akcji wyłapywania i transportowania zwierząt podmiot odpowiedzialny za wyłapywanie i umieszczanie zwierząt w schronisku, zapewni humanitarne ich traktowanie, i w miarę potrzeby opiekę weterynaryjną.
5. Zasady wykonywania czynności określonych w ust. 2-4 określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Właścicielom zwierząt zapewnić należy możliwość odzyskania swoich zwierząt, które zostały w czasie akcji odłapane i umieszczone w schronisku.
2. Właściciel odzyskuje swe zwierzę po uiszczeniu Gminie Rokiciny kosztów związanych z jego wyłapywaniem i utrzymaniem w schronisku.
3. Informację o odłapaniu bezdomnego zwierzęcia Gmina Rokiciny upowszechni w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.
4. Każdy, kto nie jest właścicielem odłapanego zwierzęcia może go przejąć nieodpłatnie ze schroniska, po uzyskaniu zgody Gminy Rokiciny.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokiciny.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rokicinach, w sołectwach oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
ZAŁĄCZNIK  
W celu zapewnienia opieki i odpowiednich warunków bytowania bezdomnych zwierząt oraz w celu zapobiegania zagrożeniom dla ludności i środowiska ze strony tych zwierząt podjęte zostaną czynności związane z przeprowadzeniem akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt:
1) W akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt użyte mogą być wyłącznie takie środki techniczne, które nie będą powodować bólu u zwierząt. Do środków tych zalicza się: pistolet palmera, aplikator przystawką CO2, poskramiacz, specjalna obroża i smycz, odpowiedni środek transportu.
2) Zabrania się pętli zaciskających szyję zwierzęcia.
3) Wyłapywane zwierzęta winny zostać niezwłocznie przekazane do Schroniska dla zwierząt bezdomnych, z którym podpisana jest umowa, lub w przypadkach koniecznych do lekarza weterynarii wyznaczonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim celem obserwacji a po okresie obserwacji przekazane do Schroniska.
4) Wyłapane zwierzęta w zależności od gatunku należy przewozić do schroniska oddzielnie.
5) Przewożenie bezdomnych zwierząt powinno odbywać się w sposób humanitarny nie powodujący stresu i bólu u zwierząt.
6) Przewiezione do schroniska wyłapane zwierzęta po przebadaniu przez lekarza weterynarii, podlegają niezbędnym szczepieniom ochronnym.
7) Właścicielowi zgłaszającemu się do schroniska po psa lub kota wyłapanego podczas prowadzonej akcji zwierzę może być wydane po udokumentowaniu, iż zgłaszający się jest właścicielem zwierzęcia oraz po zwrocie Gminie Rokiciny zryczałtowanych kosztów utrzymania zwierzęcia w schronisku i za przeprowadzone szczepienia.
8) Dokumentami o których mowa w punkcie 7 mogą być: pokwitowanie wpłaty podatku od posiadania psa, zaświadczenie o jego rejestracji, książeczka zdrowia zwierzęcia, zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie przez uprawnionego do przeprowadzenia szczepień lekarza weterynarii.