UCHWAŁA Nr 38/IX/2007
RADY GMINY ROGÓW
z dnia 10 lipca 2007 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.
(Łódź, dnia 31 sierpnia 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.: Dz.U. 2003 r. Nr 106, poz. 1002) oraz art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j.: Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela Organizacji Społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, Rada Gminy Rogów uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Rogów obowiązek wyłapania bezdomnych zwierząt.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane będzie w zależności od potrzeb.
§ 3. Wyłapywaniem objęte są zwierzęta bezdomne, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta dotąd przebywały.
§ 4. Potrzebę przeprowadzania interwencyjnego wyłapywania bezdomnych zwierząt stwierdza pracownik Urzędu Gminy Rogów, w oparciu o własne ustalenia oraz na podstawie potwierdzonej informacji uzyskanej od mieszkańców gminy.
§ 5. 1. Wyłapywania bezdomnych zwierząt dokonywać będzie podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie, z którym zostanie zawarta stosowna umowa. Wyłapane z terenu Gminy Rogów zwierzęta będą bezzwłocznie umieszczane w schronisku lub hotelu dla zwierząt, prowadzonym przez ten podmiot.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 zapewni, że stosowane przy wyłapywaniu i transporcie zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie spowodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz że zwierzętom nie będą zadawane cierpienia.
3. Podmiot wyłapujący jest odpowiedzialny za przeprowadzenie akcji wyłapywania w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
§ 6. Właściciel ma możliwość odzyskania swoich zwierząt przebywających w schronisku lub w hotelu, jeżeli w skutek ucieczki lub zabłąkania zostały objęte akcją wyłapywania.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się w razie występowania na terenie gminy wścieklizny zwierząt oraz innych chorób weterynaryjnych o charakterze epidemiologicznym.
§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.