Łódzk.03.162.1601
UCHWAŁA Nr VI/58/03
RADY MIASTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz o postępowaniu z tymi zwierzętami.
(Łódź, dnia 16 czerwca 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2001 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) Rada Miasta w Rawie Mazowieckiej uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie miasta Rawy Mazowieckiej będzie odbywało się w razie potrzeby.
2. Informacje o wyłapywaniu zwierząt zamieszczane będą w prasie lokalnej, co najmniej na 21 dni przed planowaną akcją. Informacje zawierać będą:
a) termin ich wyłapywania,
b) granice terenu, na którym będą wyłapywane,
c) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu,
d) podmiot wykonujący wyłapywanie.
3. Każdorazowo o planowanej akcji będzie powiadamiana miejscowa lecznica w celu sprawowania nadzoru nad akcją.
§ 2. Wyłapywanie zwierząt zostanie powierzone w drodze umowy zawartej przez burmistrza miasta z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w tym zakresie, wyłonionym w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/37/99 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.