Łódzk.02.91.1646
UCHWAŁA NR XXXVI/334/2002
RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU
z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
(Łódź, dnia 25 kwietnia 2002 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie za-sad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), Rada Miejska w Radomsku uchwala
§ 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie i w granicach administracyjnych miasta Radomska ma charakter stały.
§ 2. 1. Działania w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych, a w szczególności (psów i kotów) prowadzi:
a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku, ul. Stara Droga 85, tel. 683.06.30 na podstawie zawartej umowy, z zachowaniem i przestrzeganiem podstawowych zasad humanitarnych,
b) złapane zwierzęta przewożone są i umieszczane w schronisku w Radomsku przy ul. Spacerowej 185, tel. 683.25.44.
2. Przy wyłapywaniu zwierząt należy:
a) używać urządzeń i środków, które nie spowodują zagrożenia ich zdrowia lub życia,
b) nie zadawać bólu i nie powodować cierpienia,
c) przestrzegać warunków bhp i sanitarno-weterynaryjnych.
3. Wyłapane zwierzęta, w zależności od gatunku, należy przewozić oddzielnie.
4. Środki transportu zwierząt powinny spełniać warunki określone w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.