Łódzk.02.187.2649
UCHWAŁA Nr XLII/294/02
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU
z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych psów oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
(Łódź, dnia 1 sierpnia 2002 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) i przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce i uzgodnieniu z powiatowym Lekarzem Weterynarii w Radomsku, Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:
§ 1. Na terenie gminy Przedbórz wprowadza się obowiązek stałego wyłapywania bezdomnych psów w celu zapewnienia im opieki i odpowiednich warunków bytowania, jak również ochrony przed nimi.
§ 2. 1. Uchwałę o zachodzącej potrzebie i czasookresie wyłapywania bezdomnych psów podejmuje każdorazowo Zarząd Miejski.
2. Zarząd Miejski poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych:
a) termin ich wyłapywania,
b) granice terenu na którym będą wyłapywane,
c) adres schroniska z którym uzgodniono miejsce lokowania zwierząt po wyłapywaniu,
d) podmiot wykonujący wyłapywanie.
3. Zarząd Miejski zawrze umowę na przeprowadzenie wyłapywania bezdomnych zwierząt z odpowiednim podmiotem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. O podjętych czynnościach Zarząd Miejski powiadomi każdorazowo Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - Oddział w Radomsku.
§ 3. 1. Wyłapywane zwierzęta winny zostać niezwłocznie przekazane, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi transportu zwierząt do schroniska dla zwierząt.
2. Przewiezione do schroniska wyłapane zwierzęta podlegają niezbędnym szczepieniom ochronnym oraz badaniu przez lekarza weterynarii.
3. Właścicielowi, zgłaszającemu się do schroniska po psa wyłapanego podczas prowadzonej akcji, zwierzę może być wydane po udowodnieniu, iż zgłaszający się jest właścicielem zwierzęcia oraz pod warunkiem uiszczenia kosztów utrzymania zwierzęcia w schronisku i jego szczepienia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.