Łódzk.03.57.520
UCHWAŁA Nr V/25/03
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.
(Łódź, dnia 19 marca 2003 r.)
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 3, poz. 21, Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 135, poz. 1141) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt Rada Miejska w Poddębicach uchwala, co następuje:
§ 1. Bezdomne zwierzęta na terenie gminy Poddębice podlegają stałemu wyłapywaniu.
§ 2. 1. Wyłapywaniem objęte są zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta dotąd pozostawały.
2. Wymienione w ust. 1 zwierzęta, a w szczególności psy i koty, będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez upoważnione osoby, iż zwierzę pozostaje bez opieki, swobodnie przemieszcza się, stwarzając zagrożenie dla porządku publicznego.
§ 3. 1. Burmistrz Poddębic co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem stałego wyłapywania zwierząt, o których mowa w § 1, zawiadamia mieszkańców podając do publicznej wiadomości:
a) termin wyłapywania,
b) terytorium zasięgu akcji,
c) podmiot wykonujący wyłapywanie,
d) adres schroniska, w którym umieszcza się zwierzęta po wyłapywaniu.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 następuje przez pisemną informację na tablicach ogłoszeń oraz w inny zwyczajowo przyjęty na danym terenie sposób.
§ 4. Potrzebę przeprowadzenia interwencyjnego wyłapywania bezdomnych zwierząt stwierdza burmistrz w oparciu o własne ustalenia oraz na podstawie potwierdzonej informacji przez zarządców budynków mieszkalnych lub mieszkańców.
§ 5. 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych będzie zlecane wyłącznie podmiotowi zawodowo trudniącemu się tą działalnością.
2. Podmiot zapewni, że stosowane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani też nie zadają cierpienia.
3. Podmiot wyłapujący jest odpowiedzialny za przeprowadzenie akcji wyłapywania zwierząt w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
4. W czasie akcji wyłapywania i transportowania zwierząt podmiot odpowiedzialny za wyłapywanie i umieszczanie zwierząt w schronisku zapewni humanitarne ich traktowanie, a w miarę potrzeby opiekę weterynaryjną.
§ 6. Wyłapane zwierzęta gospodarskie podlegają przeniesieniu do gospodarstwa rolnego. Wyznaczenie gospodarstwa i dalsze postępowanie z wyłapanymi zwierzętami określone zostaną w komunikacie przez Burmistrza Poddębic.
§ 7. 1. Dopuszczalne jest przeprowadzanie zabiegów eutanazji bez odwożenia do schroniska na zwierzętach uznanych za agresywne i niebezpieczne dla otoczenia oraz kalekich i nieuleczalnie chorych.
2. Zabiegi eutanazji wykonywane będą w sposób humanitarny przez lekarzy weterynarii, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie prawa przepisami.
§ 8. Właścicielom zapewnić należy możliwość odzyskania swoich zwierząt przebywających w schronisku, jeżeli wskutek ucieczki bądź zabłąkania się zostały one objęte akcją wyłapywania. Właściciele zwierząt mają możliwość odzyskania zwierząt w terminie do 7 dni.
§ 9. W przypadku, gdy po odbiór zwierzęcia zgłasza się właściciel, zwierzę może być mu wydane za zwrotem kosztów związanych z jego wyłapywaniem i utrzymaniem w schronisku.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.