Łódzk.06.147.1178
UCHWAŁA Nr XXXII/185/06
RADY GMINY PIĄTEK
z dnia 27 marca 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Piątek.
(Łódź, dnia 9 maja 2006 r.)
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.: z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462), w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), oraz art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kutnie oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt - Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób zamieszkujących na terenie gminy - w związku z zagrożeniem wynikającym ze strony bezdomnych zwierząt - ustala się zasady wyłapywania i umieszczania w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
2. Przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie można ustalić ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy ma charakter okresowy.
§ 2. Na 21 dni przed planowanym przeprowadzeniem akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt, Wójt poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń informacji dotyczących:
1) terminu wyłapywania;
2) granic terenu, na którym będą wyłapywane zwierzęta;
3) adresu schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu;
4) nazwy podmiotu wykonującego wyłapywanie.
§ 3. 1. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało wyłapane, przed umieszczeniem zwierzęcia w schronisku, właściciel lub opiekun zwierzęcia ponosi koszty wyłapania i opieki nad zwierzęciem w wysokości wydatków poniesionych przez gminę.
2. Zwierzęta umieszczone w schronisku w wyniku ich wyłapania, będą zwracane właścicielowi lub opiekunowi po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia oraz uregulowania wydatków poniesionych przez gminę z tytułu wyłpania i czasowego pobytu wyłapanego zwierzęcia w schronisku.
3. W przypadku nie zgłoszenia się lub niemożliwości ustalenia właściciela lub opiekuna wyłapanego zwierzęcia, zwierzę może być wydane osobie chętnej do jego nabycia, po przebytym okresie kwarantanny oraz szczepieniu przeciwko wściekliźnie (psy, koty).
§ 4. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na podstawie umowy, wykonywał będzie podmiot prowadzący schronisko lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie wstrzymane w przypadku wystąpienia wścieklizny oraz innych chorób zakaźnych i zaraźliwych na terenie gminy do czasu ich wygaszenia, w każdym przypadku decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.