Łódzk.06.137.1092
UCHWAŁA Nr XXXII/181/2006
RADY GMINY PĘCZNIEW
z dnia 31marca 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi.
(Łódź, dnia 26 kwietnia 2006 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), po zaciągnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Łodzi i uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Poddębicach, Rada Gminy Pęczniew
uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Pęczniew obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane będzie okresowo.
§ 3. 1. Wyłapywaniem objęte są zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
2. Wymienione w ust. 1 zwierzęta będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez Wójta Gminy Pęczniew lub upoważnionego przez niego pracownika Urzędu Gminy w Pęczniewie, że zwierzę pozostaje bez opieki.
§ 4. Wójt Gminy Pęczniew, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia akcji wyłapywania zwierząt, o których mowa w § 1, zawiadamia mieszkańców podając do publicznej wiadomości, z zastrzeżeniem ust. 2:
a) termin wyłapywania,
b) terytorialny zasięg akcji,
c) podmiot wykonujący wyłapywanie,
d) adres schroniska lub hotelu dla zwierząt, w którym umieszczone będą odłapane zwierzęta.
2. W przypadku pojedyńczych lub szczególnych (np.: agresywność, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, podejrzenie o chorobę zakaźną), zwierzęta bezdomne wałęsające się mogą być wyłapywane doraźnie na zlecenie Wójta Gminy Pęczniew.
§ 5. 1. Wyłapywanie z terenu Gminy Pęczniew bezdomnych zwierząt może wykonywać podmiot potwierdzający działalność gospodarczą w tym zakresie, z którym zostanie zawarta umowa.
2. Podmiot zapewni, że stosowane urządzenia i środki nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani też nie zadają im cierpienia.
3. Podmiot wyłapujący jest odpowiedzialny za przeprowadzenie akcji w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
4. W czasie akcji wyłapywania transportowania zwierząt podmiot odpowiedzialny za wyłapywanie i umieszczenie zwierząt w schronisku lub hotelu dla zwierząt, zapewni humanitarne ich traktowanie, a w miarę potrzeb opiekę weterynaryjną.
§ 6. 1. Właścicielom zapewnić należy możliwość odzyskania swoich zwierząt, które zostały w czasie akcji odłapane i umieszczone w schronisku lub hotelu dla zwierząt w terminie 7 dni.
2. Właściciel odzyskuje swoje zwierzę po uiszczeniu kosztów związanych z jego wyłapaniem i utrzymaniem w schronisku lub hotelu dla zwierząt.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pęczniewie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.