Łódzk.02.34.965
UCHWAŁA NR 258/XXVII/2001
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi.
(Łódź, dnia 9 lutego 2002 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) w celu zapewnienia opieki i odpowiednich warunków bytowania bezdomnych zwierząt oraz w celu zapobiegania zagrożenia dla ludności i środowiska z ich strony, po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Łodzi i uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Wieluniu - Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Na terenie Gminy i Miasta w Pajęcznie wprowadza się obowiązek okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 2. Decyzje o czasie i zachodzącej potrzebie wyłapywania bezdomnych zwierząt podejmie każdorazowo Burmistrz Gminy i Miasta.
§ 3. Sposób prowadzenia akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalsze postępowanie z wyłapywanymi zwierzętami określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
2. Burmistrz Gminy i Miasta poda treść uchwały do publicznej wiadomości.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Pajęcznie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
Sposób prowadzenia akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt:
1. Burmistrz Gminy i Miasta podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania bezdomnych zwierząt:
- termin ich wyłapywania,
- granice terenu, na którym będą wyłapywane,
- adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenia zwierząt po wyłapywaniu,
- podmiot wykonujący wyłapywanie.
2. W akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt użyte mogą być tylko środki techniczne, które nie będą powodować bólu u zwierząt.
3. Zabrania się stosowania pętli zaciskających szyję zwierzęcia.
4. Wyłapane zwierzęta winny zostać niezwłocznie przekazane do schroniska dla zwierząt, z którym Gmina zawrze umowę.
5. Wyłapane zwierzęta w zależności od gatunku należy przewozić do schroniska oddzielnie.
6. Przewożenie bezdomnych zwierząt winno odbywać się w sposób humanitarny, nie powodujących stresu u zwierząt.
7. Przewiezione do schroniska wyłapane zwierzęta podlegają niezbędnym szczepieniom ochronnym oraz przebadaniu przez lekarza weterynarii.
8. Właścicielowi, zgłaszającemu się do schroniska po psa lub kota wyłapanego podczas prowadzonej akcji, zwierze może być wydane po udokumentowaniu, iż zgłaszający się jest właścicielem zwierzęcia oraz po opłaceniu zryczałtowanych kosztów utrzymania zwierzęcia w schronisku i opłat za przeprowadzone szczepienia.
9. Dokumentami, o których mowa w pkt. 7 mogą być w szczególności: pokwitowania wpłaty podatku od psa, zaświadczenie o jego rejestracji, książeczka zdrowia zwierzęcia.