UCHWAŁA Nr XIX/133/07
RADY MIEJSKIEJ OZORKOWA
z dnia 27 września 2007 r.
w sprawie przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ozorkowa.
(Łódź, dnia 12 listopada 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830) art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) - Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program zapobiegający bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ozorkowa.
§ 2. Celem wprowadzenia programu jest:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom;
2) zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę;
3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.
§ 3. 1. W celu zapobiegania nadmiernej populacji bezdomnych zwierząt wprowadza się sterylizację oraz kastrację bezdomnych psów i kotów w następujący sposób:
1) bezdomne koty będą podlegały wyłapywaniu, poddawaniu zabiegowi sterylizacji lub kastracji, zaszczepieniu i wypuszczeniu na wolność w miejscu ich złapania;
2) bezdomne psy będą podlegały wyłapywaniu i przewiezieniu do tymczasowego punktu przechowania, zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie, a samice będą poddawane zabiegowi sterylizacji lub kastracji, następnie będą odwożone do schroniska.
2. Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt:
1) poszukiwanie nowych właścicieli dla psów przez publikację zdjęć na stronie internetowej miasta;
2) edukacja w szkołach w zakresie walki z bezdomnością zwierząt;
3) współpraca z organizacjami oraz innymi osobami prawnymi, których statuty przewidują działania na rzecz ochrony zwierząt;
4) współpraca ze schroniskiem zwierząt;
5) usypianie ślepych miotów.
§ 4. Dzikim kotkom, które nie dają się złapać podawane będą antykoncepcyjne środki hormonalne.
§ 5. Środki przeznaczone na realizację niniejszej uchwały będą corocznie zabezpieczone w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Ozorkowa.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.
§ 7. Traci moc uchwała Nr VIII/50/2003 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia programu sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Ozorkowa.
§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.