Łódzk.00.23.114
UCHWAŁA NR XVII/165/99
RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE
z dnia 30 grudnia 1999 roku
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Ozorkowa.
(Łódź, dnia 18 lutego 2000 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Ozorkowa ma charakter stały i odbywa się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.
§ 2. Informacje o rozpoczęciu wyłapywania bezdomnych zwierząt i adresie schroniska dla zwierząt, w którym będą umieszczane po wyłapaniu będzie wywieszona na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Ozorkowa, co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem akcji.
§ 3. Wyłapywanie zwierząt zostanie powierzone w drodze umowy podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą wyłonionemu w drodze przetargu.
§ 4. Zwierzęta po wyłapaniu umieszcza się w schronisku dla zwierząt, gdzie są utrzymywane na koszt Gminy Miasta Ozorkowa przez okres 14 dni.
§ 5. W przypadku, gdy po odbiór zwierzęcia zgłasza się właściciel, zwierzę może być mu wydane za zwrotem kosztów związanych z jego wyłapaniem i utrzymaniem w schronisku.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ozorkowa.
§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.