UCHWAŁA Nr XIX/134/07
RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE
z dnia 27 września 2007 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta Ozorkowa.
(Łódź, dnia 12 listopada 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830) w oparciu o § 2, § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) - Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Na obszarze Miasta Ozorkowa będzie się okresowo dokonywać wyłapywania bezdomnych zwierząt.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane w miarę potrzeb na całym obszarze Gminy lub jej części, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
§ 2. 1. Burmistrz Miasta Ozorkowa ustala termin i obszar wyłapywania zwierząt.
2. Burmistrz Miasta Ozorkowa organizuje akcję wyłapywania zwierząt.
3. Burmistrz Miasta Ozorkowa może w drodze umowy powierzyć wyłapywanie zwierząt podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w tym zakresie.
§ 3. Burmistrz Miasta Ozorkowa podaje do publicznej wiadomości, przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń i w prasie lokalnej, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych:
1) termin ich wyłapywania;
2) granice terenu, na którym będą wyłapywane;
3) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu;
4) podmiot wykonujący wyłapywanie.
§ 4. 1. Wyłapane zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione do miejsca przetrzymywania zwierząt, a następnie do schroniska, z którym Gmina Miasta Ozorkowa zawrze stosowną umowę.
2. Dalsze postępowanie z wyłapanymi zwierzętami określa program zapobiegający bezdomności zwierząt uchwalony przez Radę Gminy.
§ 5. Złapane zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia, pod warunkiem pokrycia poniesionych przez Gminę kosztów transportu, przetrzymywania i leczenia zwierzęcia.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.