Łódzk.03.203.1938
UCHWAŁA Nr 20/IV/03
RADY GMINY W NOWEJ BRZEŹNICY
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym z nimi postępowaniu.
(Łódź, dnia 25 lipca 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 3, poz. 21, Nr 111, poz. 1194 i z 2002 r. Nr 135, poz. 1141) - po zaciągnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Łodzi i uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Wieluniu - Rada Gminy w Nowej Brzeźnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie gminy Nowa Brzeźnica obowiązek okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 2. Decyzje o czasie i zachodzącej potrzebie wyłapywania bezdomnych zwierząt podejmował będzie każdorazowo wójt gminy.
§ 3. Sposób prowadzenia akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalsze postępowanie z nimi określa załącznik do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

ZAŁĄCZNIK
SPOSÓB PROWADZENIA AKCJI WYŁAPYWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT ORAZ DALSZE POSTĘPOWANIE Z NIMI
1. Wójt gminy podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania bezdomnych zwierząt:
- termin ich wyłapywania,
- granice terenu, na którym będą wyłapywane,
- adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapywaniu,
- podmiot dokonujący wyłapywania.
2. W akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt użyte mogą być tylko środki techniczne, które nie będą powodować bólu u zwierząt.
3. Zabrania się stosowania pętli zaciskających szyję zwierzęcia.
4. Wyłapane zwierzęta winny zostać niezwłocznie przekazane do schroniska dla zwierząt, z którym gmina zawrze umowę.
5. Wyłapane zwierzęta w zależności od gatunku należy przewozić do schroniska oddzielnie.
6. Przewożenie bezdomnych zwierząt winno odbywać się w sposób humanitarny, nie powodujący stresu u zwierząt.
7. Przewiezione do schroniska bezdomne zwierzęta podlegają niezbędnym szczepieniom ochronnym oraz przebadaniu przez lekarza weterynarii.
8. Właścicielowi zgłaszającemu się do schroniska po zwierzę wyłapane podczas prowadzonej akcji może być ono wydane po udokumentowaniu, iż zgłaszający się jest właścicielem zwierzęcia oraz po opłaceniu zryczałtowanych kosztów utrzymania zwierzęcia w schronisku i opłat za przeprowadzone szczepienia.
9. W przypadku nie zgłoszenia się właściciela wyłapanego zwierzęcia po jego odbiór, dalszy sposób postępowania ze zwierzęciem określa schronisko.