Łódzk.04.18.213
UCHWAŁA Nr XIX/107/2003
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym z nimi postępowaniu oraz zmiany uchwały Nr XLII/11/98.
(Łódź, dnia 28 stycznia 2004 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002), art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770; z 2000 r. Nr 22, poz. 272; z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 7, poz. 78), po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Moszczenica obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane jest w zależności od potrzeb.
§ 3. Wyłapywaniem objęte są zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta dotąd pozostawały.
§ 4. Potrzebę przeprowadzenia interwencyjnego wyłapywania bezdomnych zwierząt stwierdza upoważniony pracownik Urzędu Gminy w Moszczenicy w oparciu o własne ustalenia oraz na podstawie potwierdzonej informacji uzyskanej od zarządców budynków mieszkalnych oraz mieszkańców gminy.
§ 5. 1. Wyłapywania bezdomnych zwierząt dokonywać będzie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie i dysponujący odpowiednimi środkami do wykonywania usług, z zapewnieniem warunków określonych w przepisach, posiadający stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności ochronnej nad bezdomnymi zwierzętami, z którym zostanie zawarta stosowna umowa.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, zapewni, że stosowane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie spowodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, ani też nie będą zadawać cierpienia.
3. Podmiot wyłapujący jest odpowiedzialny za przeprowadzenie akcji wyłapywania w sposób sprawny i niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
§ 6. W czasie akcji wyłapywania i transportowania zwierząt podmiot odpowiedzialny za wyłapywanie i umieszczenie zwierząt w schronisku zapewni humanitarne ich traktowanie, a w miarę potrzeby opiekę weterynaryjną, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
§ 7. Wyłapane z terenu gminy Moszczenica zwierzęta będą bezzwłocznie umieszczane w schronisku dla zwierząt, z wyjątkiem zwierząt, które pokąsały ludzi lub których zachowanie wskazuje na zarażenie wścieklizną i które wymagają bezzwłocznego umieszczenia w lecznicy dla zwierząt, dysponującej możliwościami przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji.
§ 8. 1. Właścicielom zapewnić należy możliwość odzyskania swoich zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt, jeżeli wskutek ucieczki bądź zabłąkania się zostały one objęte akcją wyłapywania.
2. Czas, w którym właściciele zwierząt mają możliwość odzyskania zwierząt, nie może być krótszy niż 14 dni.
§ 9. W § 17 ust. 1 uchwały Nr XLII/11/98 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 marca 1998 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Moszczenica wykreśla się zdanie "Psy zwolnione ze smyczy bez kagańca oraz psy pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane będą jako bezdomne, chwytane i doprowadzane do schroniska dla bezdomnych zwierząt".
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się w razie występowania na teranie gminy wścieklizny zwierząt oraz innych chorób weterynaryjnych o charakterze epidemicznym.
§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
2. Ponadto uchwała zostanie ogłoszona poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Moszczenicy i na terenie sołectw Gminy Moszczenica.