Łódzk.06.289.2262
UCHWAŁA Nr XXXIII/198/06
RADY GMINY MAKÓW
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
(Łódź, dnia 16 sierpnia 2006 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462) Rada Gminy Maków uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się obowiązek wyłapywania zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Maków.
§ 2. 1. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta dotąd pozostawały.
2. Wymienione w ust. 1 zwierzęta, a w szczególności psy, będą wyłapywane po stwierdzeniu, iż zwierzę pozostaje bez opieki, swobodnie przemieszcza się, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
§ 3. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na terenie Gminy Maków na konieczną interwencję.
2. Wójt podaje do publicznej wiadomości informacje o podmiocie wykonującym wyłapywanie oraz adres schroniska, w którym umieszcza się zwierzęta po wyłapaniu,
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, następuje drogą pisemną przez umieszczeniu informacji na tablicach ogłoszeń oraz w inny, zwyczajowo przyjęty na danym terenie sposób.
§ 4. 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych będzie zlecane wyłącznie podmiotowi zawodowo trudniącemu się tą działalnością i spełniającemu wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753).
2. Podmiot zapewni, że stosowane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani też nie zadają cierpienia.
3. Podmiot wyłapujący jest odpowiedzialny za przeprowadzenie akcji wyłapywania w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
§ 5. W czasie akcji wyłapywania i transportowania zwierząt podmiot odpowiedzialny za wyłapywanie zwierząt i umieszczanie zwierząt w schronisku zapewni humanitarne ich traktowanie, a w miarę potrzeby opiekę weterynaryjną.
§ 6. 1. Właścicielom zapewnić należy możliwość odzyskania swoich zwierząt przebywających w schronisku, jeżeli wskutek ucieczki bądź zabłąkania się zostały one objęte akcją wyłapywania.
2. Właściciele mają możliwość odzyskania zwierząt w terminie do 14 dni po wpłaceniu do kasy gminy kosztów związanych z wyłapaniem zwierzęcia oraz uregulowaniu w schronisku kosztów utrzymania zwierzęcia i ewentualnego leczenia.
3. Podstawą do odebrania zwierzęcia ze schroniska jest okazanie się dowodem uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 2.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maków.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.