Łódzk.03.225.2129
UCHWAŁA Nr VIII/75/2003
RADY GMINY LUTOMIERSK
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
(Łódź, dnia 16 sierpnia 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724, Nr 88, poz. 554, 1998 r. Nr 106, poz. 668, 2000 r. Nr 12, poz. 136, 2001 r. Nr 3, poz. 21, Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 135, poz. 1141) w związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na obszarze gminy Lutomiersk ma charakter okresowy i dokonywane jest w celu zapewnienia im opieki i odpowiednich warunków bytowania jak również ochrony przed nimi, przez uprawniony podmiot, wybrany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
2. Wójt Gminy zawrze umowę z podmiotem wybranym w trybie, o jakim mowa w ust. 1.
3. Umowa, o której mowa w ust. 2 winna zawierać w szczególności, iż:
1) okres przebywania zwierząt pod opieką w/w podmiotu wynosić będzie trzy miesiące od daty przyjęcia;
2) po upływie w/w okresu czasu zwierzęta stają się nieodpłatnie własnością podmiotu, o którym mowa w ust. 2 i mogą być przeznaczone do adopcji bądź wykupu.
4. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną niezwłocznie przewiezione do miejsca, o którym mowa w ust. 2.
§ 2. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lutomiersku, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych:
1) termin ich wyłapywania;
2) granice terenu, na którym będą wyłapywane;
3) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu;
4) podmiot wykonujący wyłapywanie.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.