Łódzk.05.188.1920
UCHWAŁA Nr XLII/255/2005
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
(Łódź, dnia 16 czerwca 2005 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 106. poz. 1002. zm. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i z 2005 r. Nr 33, poz. 289) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela Łowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Miasta Łowicz obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt w celu zapewnienia im opieki i odpowiednich warunków bytowania, jak również w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub podejrzenia choroby zakaźnej.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie okresowo w zależności od potrzeb.
§ 3. Potrzebę przeprowadzenia akcji wyłapywania zwierząt stwierdza Burmistrz Miasta Łowicza w oparciu o ustalenia własne oraz na podstawie informacji uzyskanej od administratorów budynków mieszkalnych i mieszkańców gminy, informując na piśmie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu o każdym przypadku podejrzenia u wyłapanych zwierząt choroby zakaźnej lub wystąpienia jej objawów.
§ 4. Wyłapywania bezdomnych zwierząt dokonywać będzie Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 2b lub przedsiębiorca prowadzący działalność w tym zakresie, mający zawartą umowę na świadczenie przedmiotowych usług na terenie Gminy Miasta Łowicz, z zachowaniem warunków określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, zm. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i z 2005 r. Nr 33, poz. 289).
§ 5. 1. Wyłapane z terenu Gminy Miasta Łowicz zwierzęta będą umieszczane w punkcie przetrzymywania zwierząt lub schronisku, z wyjątkiem zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazywało na podejrzenie zakażenia wścieklizną, wymagające bezzwłocznego umieszczenia w lecznicy dla zwierząt na terenie Miasta Łowicza, dysponującej możliwościami przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji.
2. Adresy lecznic dla zwierząt zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łowiczu.
§ 6. Właściciele zwierząt mają możliwość odbioru swoich zwierząt przebywających w punkcie przetrzymywania zwierząt lub schronisku, jeżeli wskutek ucieczki lub zabłąkania się zostały one objęte akcją wyłapywania. Odbiór zwierząt z punktu przetrzymywania zwierząt lub schroniska może nastąpić na zasadach określonych w regulaminie przedmiotowego punktu lub schroniska.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.