Łódzk.02.14.372
UCHWAŁA NR XXV/166/2001
RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie wyłapywania zwierząt bezdomnych i zapewnienia im opieki.
(Łódź, dnia 17 stycznia 2002 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zmiany: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 2552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 3, poz. 21, Nr 111, poz. 194), § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie będzie odbywało się w razie potrzeby.
2. Informacja o wyłapywaniu zwierząt bezdomnych podawana będzie poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej co najmniej na 21 dni przed dniem, w którym zwierzęta będą wyłapywane.
3. Każdorazowo o terminie i miejscu wyłapywania zwierząt, o których mowa w ust. 1, będzie powiadomiona lecznica weterynaryjna w Lipcach Reymontowskich której lekarz sprawował będzienadzór nad wyłapywaniem.
§ 2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych powierzone zostanie na podstawie umowy podmiotowi posiadającemu odpowiednie kwalifikacje.
§ 3. 1. Podmiot do wykonywania czynności, o których mowa w § 2, będzie używał broni pneumatycznej z zastosowaniem środka odurzającego lub innych urządzeń i środków, które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt.
2. Środek transportu dla wyłapanych zwierząt winien być wyposażony w oddzielne klatki dla każdego przewożonego zwierzęcia.
3. W przypadku wyłapania zwierzęcia, które w sposób widoczny jest chore lub ranne, należy zapewnić mu niezwłocznie pomoc lekarza weterynarii.
§ 4. 1. Właściciele wyłapanych zwierząt mogą je odebrać ze schroniska po:
1) wpłaceniu do kasy gminy kosztów wyłapania zwierzęcia,
2) uiszczeniu w schronisku kosztów utrzymania zwierzęcia i ewentualnych kosztów leczenia.
2. Podstawą do odebrania ze schroniska zwierzęcia jest wpłacenie kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2002 r. oraz podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.