Łódzk.02.264.3273
UCHWAŁA Nr XXXV/461/2002
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU
z dnia 25 września 2002 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania.
(Łódź, dnia 24 października 2002 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 32, poz. 220 i Nr 62, poz. 228), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. Nr 111, poz. 724; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 12, poz. 136; z 2001 r. Nr 3, poz. 21 i Nr 111, poz. 1194) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad warunków i wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce, w uzgodnieniu z lekarzem weterynarii Rada Miejska w Łasku uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie miasta i gminy Łask obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane będzie okresowo i w zależności od potrzeb.
§ 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może wykonywać podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie i dysponujący odpowiednimi środkami do wykonywania usług, z zapewnieniem warunków określonych w przepisach, posiadający stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności ochronnej nad bezdomnymi zwierzętami, z którym zostanie zawarta umowa.
§ 4. Nadzór lekarsko - weterynaryjny nad wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zapewni Lecznica dla Zwierząt w Łasku, ul. M. Konopnickiej 21.
§ 5. 1. Wyłapane z terenu miasta i gminy Łask zwierzęta będą bezzwłocznie umieszczane w schronisku lub hotelu dla zwierząt, z którym będzie zawarta umowa, z wyjątkiem zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje na zarażenie wścieklizną i wymagają bezzwłocznego umieszczenia w lecznicy zwierząt, dysponującej możliwościami przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji.
2. Zwierzęta umieszczone w schronisku lub hotelu dla zwierząt mogą być odbierane przez właścicieli w ciągu 14 dni na zasadach określonych w regulaminie schroniska lub hotelu dla zwierząt.
§ 6. 1. Informacja o terminie, obszarze i podmiocie wykonującym wyłapywanie oraz adresie schroniska lub hotelu dla zwierząt będzie podawana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie ogłoszeń na terenie miasta i sołectw na 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania zwierząt z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadkach pojedynczych lub szczególnych (np. agresywność, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, podejrzenie o chorobę zakaźną), zwierzęta bezdomne, wałęsające się mogą być wyłapywane doraźnie na zlecenie Urzędu Miejskiego w Łasku bez podawania informacji do publicznej wiadomości.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Łasku.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XV/162/2000 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 lutego 2000 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.