Łódzk.05.121.1216
UCHWAŁA Nr XXIX/253/05
RADY GMINY KSAWERÓW
z dnia 10 marca 2005 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.
(Łódź, dnia 27 kwietnia 2005 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), Rada Gminy Ksawerów uchwala, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Ksawerów ma charakter okresowy - odbywa się w miarę zaistniałych potrzeb.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadza przedsiębiorca posiadający zezwolenie udzielone przez Wójta Gminy Ksawerów na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i podpisaną z gminą umowę.
§ 3. Informacje o terminie wyłapywania bezdomnych zwierząt, granicach terenu, na którym będą wyłapywane, adresie schroniska, z którym uzgodniono umieszczenia zwierząt po wyłapaniu oraz przedsiębiorcy wykonującym wyłapywanie - podaje do publicznej wiadomości Wójt Gminy Ksawerów, poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ksawerów, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 4. Wyłapane zwierzęta umieszcza się w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
§ 5. W przypadkach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub samego zwierzęcia dopuszcza się możliwość interwencyjnego wyłapania zwierzęcia bez zachowania toku postępowania określonego w § 3.
§ 6. Odebranie wyłapanego zwierzęcia przez jego właściciela ze schroniska nastąpi po uregulowaniu kosztów związanych z jego wyłapaniem i utrzymaniem w schronisku.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ksawerów.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.