Łódzk.04.123.1112
UCHWAŁA Nr XIII/92/04
RADY GMINY KRZYŻANÓW
z dnia 23 marca 2004 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania.
(Łódź, dnia 13 maja 2004 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art. 11 ust. 1 i 3 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) w uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Rada Gminy Krzyżanów uchwala, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy ma charakter stały.
§ 2. Wyłapywaniu podlegają zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę pozostawało.
§ 3. Wyłapywanie zwierząt odbywa się w sposób gwarantujący ich humanitarne traktowanie.
§ 4. Wyłapane zwierzęta umieszcza się w schronisku na podstawie stosownej umowy zawartej z prowadzącym schronisko
§ 5. 1. Zwierzę w schronisku musi przebywać co najmniej 15 dni, ze względu na konieczność obserwacji pod kątem ujawnienia się objawów wścieklizny z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przed upływem terminu wymienionego w ust. 1, zwierzę może być zwrócone osobie, która udokumentuje, że przed wyłapaniem była jego właścicielem lub opiekunem, pod warunkiem udokumentowania zaszczepienia przeciw wściekliźnie oraz poniesie koszty finansowe związane z wyłapywaniem i pobytem w schronisku oraz poniesie kary przewidziane przepisami.
§ 6. Po upływie terminu wymienionego w § 5 ust. 1, zwierzę może zostać sprzedane uprzednio zaszczepione przeciwko wściekliźnie.
§ 7. 1. Dopuszcza się uśmiercanie zwierząt przebywających w schronisku wyłącznie:
1) ze względu na nadmierną agresywność powodującą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego - po 15 dniowym okresie obserwacji;
2) ślepe mioty;
3) ze względów humanitarnych;
4) ze względów sanitarnych - decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii;
5) w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
2. Decyzje o uśmierceniu zwierzęcia podejmuje lekarz weterynarii nadzorujący schronisko.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 9. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzyżanowie.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.